skip to Main Content

2015   Skridt-for-Skridt mod et ligeværdigt medborgerskab / Thomsen, Margit Helle/ Kaastrup, Susanne/ Ryberg, Jan/Jacobsen,Martin.
Type og publ: Undervisnings- og vejledningskompendier samt metodekatalog
Emne: Dagtilbud med undervisningsbaseret vejledning og individuel coaching for unge og yngre voksne med psykiske lidelser, lettere psykiatriske diagnoser og udviklingsforstyrrelser. Dagtilbuddet udgør en tværfaglig kombination af narrativ metode, recovery metoder sammen med helhedsorienteret kompetence- og sundhedsafklaring, arbejdsmarkedsforberedende aktiviteter med brug af både ordinære og socialøkonomiske praktikophold samt en løbende evidensbaseret progressionsmåling.
Aftager: Helsingør Kommune og sigte på flere kommuner i hovedstadsregionen.

2014-2015   Lige Lokalt .En landsdækkende kampagne til fremme af lokale initiativer til ligebehandling og antidiskrimination / Thomsen, Margit Helle / Møller Hansen, Torben / Hjorth, Allan
Type og publ: Værktøjskasse til lokale strategiprocesser
Emne: Kampagnen har til formål at udbrede viden, opmærksomhed og konkrete strategier til fremme af ligebehandling og antidiskrimination i kommuner landet over. Formålet er videre at bringe kommunale, private og frivillige aktører sammen i en fælles videnopbygning og strategidannelse til at sikre ligebehandling af lokale medborgere og bekæmpe diskriminerende ad-færd.
Aftager: Social-, Børne- og Integrationsministeriet i samarbejde med Foreningens Nydansker, Center for Socialt Ansvar og Con-necting Minds.

2011-2013   Lærende værksteder/Thomsen, Margit Helle, Rasmussen, Christine Lunde, Hee, Muhammad, Singh, Satnam
Type og publ: Undervisning. Netværksmaterialer på www.kk.dk. Emne: Netværksprogram bestående af 7 tematiske workshops målrettet ungemedarbejdere i Københavns Kommune med fokus på forskellige analytiske og metodiske problemstillinger med relation til unges radikalisering og ekstremisme, herunder især anerkendende dialogskabelse og professionel håndtering af interkulturelle møder med unge og forældre.
Aftager: For Social,- Børne og Integrationsministeriet og Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Center for Inklusion og Beskæftigelse, VINK-Sekretariatet.

C) Body in Culture – Culture in Body. A transnational training programme / Thomsen, Margit Helle mfl.
Type og publ: Undervisningsmaterialer.
Emne: 1 uges kursusforløb for professionelle fra 7 lande til introduktion og træning ift kropslig performance i kulturmøder (sundhed/helbred, køn, seksualitet og handicap).

D) Kroppen i kulturen – kulturen I kroppen / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Undervisningsmaterialer.
Emne: Introduktion til Margalit Cohen-Emerique´ metode Critical Incidents til beskrivelse og analyse af kulturchok og sensitive zoner i kulturmøder med særligt fokus på sygehus- og sundhedssektoren og kulturbetingede opfattelser af sundhed/sygdom og behandlingsmetoder mv-
Aftager: Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital, Center for Beskæftigelse, sprog og integration (CBSI), Københavns Kommune samt CLAVIS sprog & kompetence.

E) Body in Culture – Culture in Body. A international conference / Thomsen, Margit Helle mfl.
Type og publ: 2 dages slutkonference, Brügge, september 2013.
Emne: International konference for forskere, praktikere og beslutningstagere til præsentation og perspektivering af analytiske og metodiske resultater i BODY-projektet via keynote speakers og interaktive workshops, tilrettelagt og afholdt i et partnersamarbejde mellem partnere fra Belgien, Frankrig, Italien, Ungarn og DK.

2011   Kulturmøder og interkulturel kompetence i sosu-sektoren / Thomsen, Margit Helle og Valbjørn, Sofie
Type og publ: Undervisningsforløb. Upubliceret UV-kompendium.
Emne: Ugekursus inden for tilvalgsfaget ”Kulturmøder” for studerende på uddannelsen til social- og sundhedsassistenter med fokus på kulturforståelse, kulturanalyse, kulturanalyse af sosu-arbejdspladser og interkulturel kommunikation i mødet mellem professionelle og brugere og kollegiale møder mellem professionelle.
Aftager: Sosu-skolen Diakonissestiftelsen.

2005-2013   Fra sprogskole til selvkørende virksomhed/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Interne procesværktøjer og materialer.
Emne: Fortløbende processtyring og procesopfølgning af flerårigt strategi- og organisationsudviklingsforløb for ledelse og medar-bejdere på et større sprogcenter.
Aftager: CLAVIS sprog & kompetence.

2007-2011   Kvinder med kurs mod beskæftigelse / Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ.: Ressource- og helbredsafklaringsforløb i eget Integrations- og Communitycenter Rosen i Helsingør. Upublicerede, selvproducerede UV-materialer.
Emne: Afklarings- og vejledningsbaseret undervisningsforløb af længere varighed for etniske minoritetskvinder med udbredte fysiske og psykiske helbredsproblemer.
Aftager: Helsingør Kommune, Integrationsministeriet, Socialministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

2007-2011   Integrations- og Communitycenter Rosen / Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Etablering og drift af lokalt center i Helsingør Syd for borgere med dansk og anden etnisk baggrund
Emne: Center for forebyggende arranngementer, værksteder, venskabsfamilier, pigeklub, lektiécafé, mødregruppe mv.
Aftager: Helsingør Kommune (driftsaftale) samt midler fra Integrationsministeriet, Socialministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen.

2011   Tro og arbejdet med unge/Thomsen, Margit Helle og Feldman, Maia
Type og publ: Workshop.
Emne: Workshop med ekspertoplæg og gruppeopgaver for professionelle og frivillige med ungekontakt i Københavns Kommune med fokus på anerkendende tilgange og metoder til at møde unge med religiøse og spirituelle sparringsbehov.
Aftager: Københavns Kommune, VINK-sekretariatet.

2010   Inkluderende metoder ift udsatte og marginaliserede unge/Feldman, Maia og Thomsen, Margit Helle.
Type og publ: Workshop.
Emne: Workshop med ekspertoplæg og gruppeopgaver for professionelle og frivillige med ungekontakt i Københavns Kommune med fokus på erfaringer fra indland og udland omkring italesættelse af bekymringstegn hos unge med fascination eller direkte kontakt til ekstremistiske miljøer.
Aftager: Københavns Kommune, VINK-Sekretariatet.

2010   Fra parallelløb til partnerskab – hvilke fælles mål og værdier/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Internt UV-materiale.
Emne: 2 dages procesforløb til fælles mål- og værdiafklaring i en tværsektoriel partnerskabsgruppe.
Aftager: Frederiksberg Kommune og boligselskaber.

2010   Unge med kurs mod jobmål/Thomsen, Margit Helle og Feldman, Maia
Type og publ: Undervisningsforløb og upubliceret UV-materiale.
Emne: Procesforløb for unge dagpengemodtagere under 30 år med brug af holistiske afklaringsmetoder.
Aftager: Københavns Kommune, Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI).

2010   Sundhedssektor i mangfoldighedens søgelys / Sommer, Amalie Maj, Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Konference og læringsseminar, Helsingør, juni 2010. Konferenceavis til deltagere.
Emne: National konference for forskere og praktikere med professionel erfaring ift kulturmøder med omdrejningspunkt i etni-ske minoriteters helbred, med vekselvirkning mellem oplæg og deltagergrupper med brug af persona-metoden. Slutled i EU-partnerskabsprojektet Healthy Inclusion.
Aftager: EU-Kommissionen, LLP, subprogram Grundtvig (2008-2010) og dav. Indenrigs- og Socialministeriet. .

2010   Lernen und lehren. Kursus om læringsstile /Thomsen, Margit Helle og Schultz Henning
Type og publ: 1 dags kursus. Upubliceret UV-materiale.
Emne: Kursus om inddragelse af læringsstile i undervisningsforløb for heterogene grupper for undervisere og vejledere i Berlin som led i EU-partnerskabsprojektet New View.
Aftager: Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg og EU-Kommissionen, LLP, subprogram Grundtvig (2008-2010).

2010   Den virksomhedsvendte indsats/Thomsen, Margit Helle.
Type og publ: 1 dags undervisningsforløb. Upubliceret UV-materiale.
Emne: Undervisningsforløb for sproglærere og voksenvejledere med fokus på nye tilgange og metoder i virksomhedskontakt med særligt fokus på mødet mellem arbejdsplads og medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund.
Aftager: UCC.

2005-2009   Familien i fælles fokus og Forældreskolen/ Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Længerevarende afklarings- og vejledningsforløb med løbende intern procesrapportering.
Emne: Faglig-pædagogisk og organisatorisk projektledelse og projektsekretariat for et flerårigt udviklingsprojekt til at afprøve en familiebaseret og helhedsorienteret arbejdsmarkedsindsats med et forebyggende perspektiv over for etniske familier og endvidere til at etablere en organisatorisk ramme for et tværsektorielt og tværfagligt partnerskab omkring den lokale integrationsindsats på tværs af socialfaglige, familiefaglige, beskæftigelsesfaglige, børn- og ungefaglige og sundhedsfaglige myndigheder i Helsingør Kommune.
Aftager: Integrationsministeriet og Helsingør Kommune.

2009   Kommunikation med klare mål og motiver / Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: 3 dages kursus. Upubliceret UV-kompendium.
Emne: Kompetenceudviklingsforløb for i alt ca. 100 medarbejdere i Jobcenter Københavns enheder til introduktion og træning i kulturforståelse, magtrelationer og praksisser i kulturmøder med borgere.
Aftager: Københavns Kommune.

2007-2008   Interkulturel kompetence i jobudøvelsen /Thomsen, Margit Helle
Type og publ: UV-materialesamling og kursusforløb for AMU-lærere. Online udgave.
Emne: Udvikling af UV-materialer og tilhørende lærermaterialer til brug for AMU-forløb i interkulturel kommunikation samt test-ning via kursusforløb for AMU-lærere.
Aftager: Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL) samt for Statens Center for Kvali-tet og Kompetenceudvikling (SCKK)

2008   Fra socialt engagement til strategisk samfundsansvar – CSR i et HR-perspektiv/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Workshop. Upublicieret UV-materiale.
Emne: Workshop for studerende med fokus på den begrebsmæssige udvikling og sammenhæng ift begreberne om CSR, socialt ansvar, mangfoldighed, psykisk arbejdsmiljø mv.
Aftager: CBS.

2008   Fra jobudøvelse til jobskabelse/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Internt UV-materiale.
Emne: 1 dags procesforløb til start på strategi- og organisationsudviklingsprojekt.
Aftager: Virksomheden Landinspektørkontoret i Helsingør

2006-2007   Fra uformel erfaring til formel-faglig kompetence/Sandfeld, Camilla og Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Upubliceret UV-materiale, 2006.
Emne: Undervisning af AMU-lærere i forståelses- og begrebsrammer omkring kulturmøder i undervisning og mangfoldighedsledelse på både virksomheder inden for servicesektoren som led en lærerkvalificering ift et forsøg med meritforløb til serviceassistent for etniske minoriteter.
Aftager: Integrationsministeriet og 3F Roskildeegnen.

2005-2007   Iværksætteri – en innovativ vej til beskæftigelse/Thomsen, Margit Helle, Baatrup, Tine
Type og publ: Internt UV-materiale og intern rapport, 2007/p.30.
Emne: Undervisningsdage og afsluttende erfaringsopsamling fra et længerevarende undervisningsforløb til facilitering og fremme af kvinders iværksætteri.
Aftager: Københavns Kvindedaghøjskole, Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn og EU-Socialfonden.

2005   Fælles organisation – fælles ejerskab/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Internt UV-materiale.
Emne: Procesforløb til facilitering af opbygning af fælles mål og strategier blandt faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner i et nye konsortium.
Aftager: Beskæftigelseskonsortiet Arbejdsmarkedsservice i Storkøbenhavn.


2005
   Fra virkelighed til fælles vision/Thomsen, Margit Helle

Type og publ: Internt UV-materiale.
Emne: Procesforløb til facilitering af opbygning af fælles mål og strategier blandt faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner i et nye konsortium.
Aftager: Beskæftigelseskonsortiet Settlementerne.

2005   Kompetenceafklaring i et interkulturelt og kollektivt læringsperspektiv/Thomsen, Margit Helle
Type og publ:Undervisningsforløb. Upubliceret UV-materiale.
Emne: Undervisningsforløb for sproglærere og voksenvejledere med fokus på begreber, tilgange og metoder i en beskæftigelses-rettet kompetence- og ressourceafklaring af etniske minoriteter.
Aftager: AOF Sprog- og Uddannelsescenter i København.

2003-2005   PREFACE – Preparing Female Students for Academic Entrepreneurship/Thomsen, Margit Helle, Damkjær, Lise, Forman, Marianne
Type og publ: UV-materialer, 2005, online udgave www.eupreface.org.
Emne: Udvikling og afprøvning af 50 timers uddannelsesforløb til fremme af kvinders iværksætteri og som led i EU-partnerskabsprojekt.
Aftager: EU-Kommissionen, Leonardo da Vinci programmet.

Back To Top