skip to Main Content

DET TRANSEUROPÆISKE MULTIPLUS+ PROJEKT FOR INTERKULTURELLE FORMIDLINGSAMBASSADØRER NÆRMER SIG SIN SLUTNING!

FRA SLUTNINGEN AF 2022 KAN ALLE MATERIALER DOWNLOADES FRA HJEMMESIDEN: www.multiplusproject.com eller fra www. mhtconsult.dk:

  • En metodehåndbog med idéer og forslag til mødeplanlægning, formidling og brug af dialogiske metoder.
  • En materialesamling med mere end 60 forslag til formidlingsværktøjer, der skridt for skridt beskriver, hvordan man kan arbejde med formidling, mødeledelse og aktiv deltagerinddragelse på møder og seminarer mv.
  • En tekstsamling med korte introduktioner til samfundsemner som medborgerskab, ligeværdighed, frihed, demokrati og retssikkerhed til brug for møder og workshops mv.

 

VÆRKTØJER TIL ONLINE UNDERVISNING OG LÆRING

COVID-19 har i betydeligt omfang indvirket på vores design og implementering af uddannelsesprogrammer. En EU-rapport – “Voksenlæring og COVID-19” – konstaterede i 2020, at ikke-formelle voksenundervisningsudbydere ikke var tilstrækkeligt rustede til den digitale udfordring, og frafald blandt voksne elever steg i hele EU. Mange lærere har blandt andet manglet erfaring og pædagogisk-didaktiske metoder til at gennemføre online baseret vejledning, og mange har ikke haft erfaring med at fastholde en tæt elevkontakt i perioder, hvor direkte fremmøde har været udelukket. EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har desuden gjort gældende, at COVID-19 og overgangen til online undervisning i særlig grad har ramt udsatte elever. På denne baggrund har det transeuropæiske Aid Kit projekt til formål at opkvalificere voksenundervisere inden for online metodik og digitale kompetencer med særlig vægt på undervisning for udsatte elever. Mhtconsult er partner i perioden 2022-2024.

 

NY UNDERSØGELSE AF SPROGLIGE UDFORDRINGER PÅ ERNÆRINGSASSISTENTUDDANNELSEN

Mhtconsult udfører 2021-22 en omfattende analyse af sproglige og andre udfordringer blandt elever på den erhvervsfaglige velfærdsuddannelse til ernæringsassistent. Undersøgelsen er bestilt af FUE, Det Faglige Udvalg for uddannelsen med baggrund i de seneste års udvikling, der har vist et bekymrende sammenfald mellem dalende tilgang, faldende gennemførelsesgrad og stigende frafald på uddannelsen. Erfaringerne tyder på, at elever med anden etnisk baggrund end dansk kan have særlige sproglige udfordringer, som truer både tilgangen til og færdiggørelsen af uddannelsen. Undersøgelsen belyser udfordringernes karakter og mulighederne for at modvirke gennem forskellige støtteforanstaltninger og sprogunderstøttende tilbud.

Treårigt EU projekt PRACTICE

mhtconsult er partner i det treårige EU projekt PRACTICE, som udvikler og tester nye pædagogisk-didaktiske tilgange, metoder og værktøjer til generel forebyggelse blandt børn og unge i skolens ældste klasser. Projektet er støttet af EU Kommissionen og gennemføres i et strategisk partnerskab mellem 6 europæiske organisationer fra Italien, Grækenland, UK, Tyskland, Østrig og DK. Målet er at opbygge et transeuropæisk undervisningsprogram for lærere ud fra CPD princippet – continuing professional development. Kritisk tænkning og normkritisk pædagogik er sammen med mangfoldighedsforståelse og interkulturelle tilgange omdrejningspunkter for udviklingsarbejdet, som herved tager sigte på at styrke børn og unges resiliens i forhold mistrivsel, manglende skolemotivation og andre risikofaktorer, der i sidste ende kan føre til voldelig radikalisering.

KUNST I PÆDAGOGIKKEN – PÆDAGOGIK I KUNSTEN

2021-2023 er mhtconsult europæisk partner i et innovativt uddannelsesprogram, der er finansielt støttet af EU-Kommissionen. Målet for projekt ARTWORK er at transformere kunstneriske metoder til generelle pædagogiske sammenhænge. Den primære målgruppe består af kunstnere med rødder i en bred vifte af kunstarter såsom teater og performance, musik, maleri, prosa og poesi osv.

COVID-10-pandemien har synliggjort de vanskelige socioøkonomiske forhold, som er kendetegnende for mange kunstnere uanset kunstnerisk domæne. Det er stressende levevilkår, som ydermere er uddybet under pandemiens nedlukning af udstillinger, forestillinger, musikarrangementer, festivals mv.

ARTWORK skal via uddannelsesprogrammer forbedre kunstneres muligheder for at nyttiggøre deres særlige kunstnerisk-metodiske kompetencer i nye pædagogisk-didaktiske sammenhænge med vægt på socialpædagogiske rammer.

AT FORANDRE GENNEM BROBYGNING

2020-2022 er mhtconsult partner i det transeuropæiske udviklingsprojekt MultiPLUS, som overordnet har til formål at bidrage til bedre integration gennem etablering af lokale ambassadørkorps, der trænes i nye metoder til  dialogisk kommunikation og videndeling af kulturelle og samfundsmæssige erfaringer og værdier på tværs af majoritetssamfundet og minoritetsmiljøer. Projektet sigter således på at fremme ligeværdighed, anerkendelse og mangfoldighed gennem nye træningsprogrammer, der kan opkvalificere interkulturelle ambassadører til at arbejde for brobygning og forandring.

FRA FAKE NEWS TIL FAIR INFORMATION PÅ SOCIALE MEDIER

2021-2022 er mhtconsult europæisk partner i et transeuropæisk udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i spredningen af fake news på sociale medier. Det gælder blandt andet strømmen af urigtige oplysninger om EU, som i flere EU-lande har givet grobund for en EU-skepsis, der overskygger målene om at skabe en stærk europæiske solidaritet. Projektet vil undersøge forskellige nyhedsmedier og fokusere på muligheder for at sprede mere valide oplysninger via sociale medier mv.

INNOVATION OG FORSKNING FOR REGION SJÆLLAND

Siden 2016 har mhtconsult været fast leverandør af innovations- og forskningsydelser for Region Sjælland, Data og Udviklingsstøtte. Det indbefatter både projektudvikling og projektledelse af store regionale indsatser og partnerskaber i skæringsfeltet mellem sundhed og uddannelse for unge. Projektet FAST – fra frafald til fastholdelse i erhvervsuddannelserne” har opnået markante fastholdelsesresultater med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Nye projektudviklingsinitiativer står pt i COVID-19 pandemiens tegn med fokus på forebyggelse i ikke-vestlige og socialt udsatte miljøer.

UDVIKLING I SKÆRINGSFELTET MELLEM SPROG,
KOMPETENCE OG INTEGRATION

Mhtconsult har siden starten af 00erne været fast leverandør af konsulentydelser til CLAVIS sprog & kompetence. Vi har blandt andet udviklet og faciliteret nationale og transnationale udviklings- og uddannelsesprojekter for organisationen. Hertil kommer udvikling af metodehåndbøger og sparring omkring pædagogisk-didaktiske materialer mv. Samarbejdet fortsætter i 2021.

 

Back To Top