skip to Main Content

2015   Chaplin-modellen / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Katalog over ydelser, målgrupper og metoder
Emne: Katalog til beskrivelse af tilbud over for unge og voksne med særlige behov, herunder socialøkonoiske jobskabelsestil-
bud.
Aftager: Chaplin-koncernen i Helsingør Kommune

2014   Udviklingsmaterialer til tosprogede / Thomsen, Margit Helle
Type: Udvikling af undervisningsprogrammer og materialer i notatform
Emne: Udviklingsarbejde til beskrivelse af konkrete undervisningsforløb, pædagogisk-didaktiske metoder og materialer rettet mod målgrupper af tosprogede med særlige læringsudfordringer og forskellige læringsstile.
Aftager: CLAVIS sprog & kompetence

2014-2015   Healthfit / Thomsen, Margit Helle og Schultz, Henning
Type og publ: Analyse- og idékatalog til bred spredning i EU-lande.
Emne: Analyse- og udviklingsprojekt under EU-programmet Youth in Action til analyse af unges uddannelses- og beskæftigelses-situation i EU og til udvikling af good practice idéer til nye beskæftigelses- og uddannelsesfremmende tiltag.
Aftager: EU-Kommissionen i samarbejde med CESIE og en lang række europæiske partnere.

2014-2015   KNOW – Knowing Opportunities of the World / Thomsen, Margit Helle og Center for Socialt Ansvar.
Type og publ: Metodeudvikling og Train-the-Trainer forløb.
Emne: Analyse- og udviklingsprojekt under EU-programmet Youth in Action til analyse af unges uddannelses- og beskæftigelses-situation i EU og til udvikling af good practice idéer til nye beskæftigelses- og uddannelsesfremmende tiltag.
Aftager: EU-Kommissionen i samarbejde med CESIE og en lang række europæiske partnere.

2014   Rammeaftale omkring udviklings- og analyseopgaver / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Sparring og skriftlige bidrag til tilbudsrunde
Emne: Konsulentbistand i forbindelse med beskrivelse af udviklings- og analyseopgaver til brug for statslige rammeaftale
Aftager: Teknologisk Institut og COWI

2013   Familieiværksætterne – en kom-i-gang-guide/Thomsen, Margit Helle
Type: ”I-gang-guide” med vejledningsmaterialer, metoder og procesværktøjer i online udgave vinteren 2013-14.
Emne: Guide til støtte for kommuners tværsektorielle, tværfaglige og tværkulturelle tilrettelæggelse af forældreuddannelsen ”Fa-milieiværksætterne”, et uddannelses- og forebyggelsesprogram for førstegangsforældre iht den svenske Leksand-model. Guiden er struktureret efter følgende temaer: Generel introduktion, budget og økonomi, organisering og tværfagligt samarbejde, proces, implementering og fælles læring, rekruttering og forældrekontakt, undervisning og forældrenetværk, virkning, effekt og evaluering.
Aftager: Center for Socialt Ansvar og Det Obelske Familiefond.

2013   Netværk der nytter/Thomsen, Margit Helle, Singh, Satnam
Type og publ: Inspirationskatalog til ungemedarbejdere i den inkluderende og forebyggende ungeindsats
Emne: Katalog med inspirationsmateriale udført på baggrund af netværksprogram bestående af 7 tematiske workshops målrettet ungemedarbejdere i Københavns Kommune med fokus på forskellige analytiske og metodiske problemstillinger med relation til unges radikalisering og ekstremisme, herunder især anerkendende dialogskabelse og professionel håndtering af interkulturelle møder med unge og forældre.
Aftager: For Social,- Børne og Integrationsministeriet og Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Center for Inklusion og Beskæftigelse, VINK-Sekretariatet.

2013   Tværfaglige teams i beskæftigelsesindsatsen/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Internt kursus-materiale, 2013/p.8.
Emne: Udvikling af kursusmateriale til procesforløb for medarbejdere i tværfaglige teams i beskæftigelsesindsatsen.
Aftager: New Insight.

A) Body in Culture – Culture in Body. Collection of critical incidents/ Thomsen, Margit Helle og Schultz, Henning
Type og publ: Eksempelsamling dansk/engelsk udgave, p. 94 og analyserapport dansk/engelsk, p. 18,
Emne: Indsamling og analyse af danske eksempler på kulturchok og kritiske kulturmøder efter Margalit Cohen-Emerique´ meto-de Critical Incidents til inspiration for undervisere og andre frontmedarbejdere.

B) Body in Culture – Culture in Body. Best practices in education and guidance/Thomsen, Margit Helle og Schultz, Henning
Type og publ: Eksempelsamling engelsk udgave, p. 95 + dansk udgave, p. 16.
Emne: Indsamling og analyse af danske eksempler på best practice ift kulturmøder med relation til kropslige undervisningstemaer.

2011-2013   Meet-the-Need. Erhvervsrettede materialer til undervisning i dansk og andetsprog / Thomsen, Margit Helle, Schultz, Henning, Kjær, Ane, Feldman, Maia
A) Type og publ: Katalog over UV-materialer, 2012/p.104. Online udgave www.meet-the-need-project.eu/‎ og trykt udgave i begrænset oplag.
Emne: UV-materiale- og metodesamling til støtte for nydanske medarbejderes dansksproglige læring og jobbaseret sprogkvalifice-ring, udarbejdet på baggrund af kortlægning og videnindsamling om materialebehov blandt etniske minoriteter, virksomheder, sprogcentre og andre undervisningsaktører som led i et EU-partnerskab og udviklingsprojekt mellem 6 lande.
B) Type og publ: Slutkonference
Emne: Konference for sprogcentre, jobcentre og andre undervisningsaktører til præsentation af projektresultater og andre nye tendenser inden for jobrettet sprogkvalificering.
Aftager: EU-Kommissionen, LLP, subprogram Grundtvig.

2008-2010   New View – Diversitet og didaktik. En materialesamling til inspiration i undervisningen af heterogene elevgrup-per/Thomsen, Margit Helle og Schultz, Henning.
Type og publ: Katalog over UV-materialer, 2010/p.52. Online udgave www.new-views.eu og trykt udgave i begrænset oplag.
Emne: UV-materialer som led EU-partnerskabsprojektet ”New View – changing methods in teaching migrants” baseret på kortlæg-ning af erfaringer og behov ift kulturmøder i sosu-uddannelserne og andre erhvervsfaglige områder.
Aftager: EU-Kommissionen, The Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency.

2007-2008   2 kulturer – 1 arbejde. Vejledningsforløb for etniske minoritetskvinder /Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Metodekatalog. Trykt i begrænset oplag. P.49.
Emne: Metodesamling med pædagogisk-didaktiske overvejelser, begrebsbrug og konkrete metodebeskrivelser til støtte for afkla-rings- og vejledningsforløb for etniske minoritetskvinder med fysiske og psykiske helbredsproblemer.
Aftager: Arbejdsmarkedsstyrelsen og SydhavnsCompagniet og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

2006-2009   Mangfoldige og interkulturelle erhvervsskoler/Thomsen, Margit Helle, Sommer, Amalie og Foreningen Nydansker
Type og publ: Katalog over procesværktøjer, 2007.
Emne: Udviklingsprojekt til opbygning af interkulturelle procesværktøjer i erhvervsskolesektoren med fokus på kulturmødet mel-lem lærere og etniske minoritetselever i den undervisningsmæssige kontekst og med fokus på kulturmøder i den kollegiale kon-tekst.
Aftager: Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet.

2005-2006   Mangfoldighed i arbejdslivet/Thomsen, Margit Helle og Moes, Mette
Type og publ: Katalog over procesværktøjer. Online udgave.
Emne: Udviklingsprojekt til opbygning af proces- og refleksionsværktøjer til at skabe opmærksomhed omkring mangfoldighedsle-delse, rekruttering og fastholdelse af etniske minoriteter samt processer og positioner i kulturmøder på arbejdspladser linden for SALA´s brancheområde.
Aftager: SALA og LO.

2005   Arbejdsmarkedsintegration via vikarbranchen/Moes, Mette, Thomsen, Margit Helle, Foreningen Nydansker og Zapera
Type og publ: Datamaterialesamling og rapport, 2005/p.39
Emne: Udviklingsprojekt til afprøvning af kompetenceafklarings- og matchingmetoder til fremme af brugen af vikarbranchen i beskæftigelses- og integrationsindsatsen i det storkøbenhavnske område.
Aftager: Integrationsministeriet.

2006   Bedre beskæftigelsesresultater gennem samarbejde/Voigt, Nina og Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Internt metodekatalog, 2006/p.68.
Emne: Materialesamling med begrebsforklaringer og metoder til styrkelse af dialogen mellem jobkonsulenter og virksomheder.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn.

2001-2003   Mangfoldighed på arbejdspladsen – fra små tilløb til konkrete skridt/Thomsen, Margit Helle, Foreningen Nydansker, Allan Hjorth Management
Type og publ: Materialesamling med procesværktøjer og procesvejlning, trykt udgave til kommuner (oplag 1000 eks.)
Emne: Opbygning af procesværktøjer til støtte for mangfoldighedsanalyse og implementering af etnisk ligestillingspolitikker og strategier i kommuner.
Aftager: KL og KTO som led i partssamarbejde.

2002-2003   DiverCity – udvikling af procesværktøj til mangfoldighedsanalyse i Rotterdam kommune/Foreningen Nydansker, Allen Hjorth Management/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Materialesamling med procesværktøjer, engelsk og hollandsk udgave, 2003.
Emne: Udvikling af proces- og dialogværktøj til støtte for mangfoldighedsanalyse i kommunalt regi i Holland.
Aftager: Rotterdam Kommune.

2002-2003   Mangfoldighed i staten/Thomsen, Margit Helle, Thomsen, Mette
Type og publ: Intern rapport, 2003.
Emne: Metodeudviklings- og rekrutteringsprojekt til matching af akademisk uddannede udlændinge med praktikker, jobåbninger og nye uddannelsesstillinger i statsadministrationen.
Aftager: Personalestyrelsen, Integrationsministeriet, DJØF og DM.

2001   Brobygningsprojekter / Thomsen, Margit Helle, Oxford Research
Type og publ: Internt vejledningsmateriale, 2001.
Emne: Rådgivnings- og faciliteringsproces til udvælgelse og rådgivning af beskæftigelsesfremmende integrationsprojekter over hele landet som led i en integrationsindsats baseret på lokale tværfaglige partnerskaber (afbrudt ifm regeringsskifte november 2001 og etablering af Integrationsministeriet.
Aftager: Erhvervsministeriet.

2003   Nye kompetencebeskrivelser i Arbejdsmarkedsuddannelserne/Thomsen, Margit Helle og Thomsen, Mette
Type og publ: Kompetencebeskrivelser til AMU-uddannelsesdatabase.
Emne: Opbygning af beskrivelseskoncept for fælles kompetencebeskrivelser (FKB´er) iht ændret AMU-lovgivning inden for bran-cheområderne Køkken, Restaurant, Hotel, Bager, Konditor samt Køkkenbranchen.
Aftager: Efteruddannelsesudvalget for KHRU.

2003   Kompetencebeskrivelser for statslige jobområder/Thomsen, Margit Helle og Thomsen, Mette
Type og publ: Kompetencebeskrivelser til AMU-uddannelsesdatabase.
Emne: Opbygning af beskrivelseskoncept for fælles kompetencebeskrivelser (FKB´er) iht ændret AMU-lovgivning inden for statslige jobområder som Kriminalforsorgen og Dansk Røde Kors, Forsvaret, Told og Skat, Fiskerikontrollen, Banestyrelsen og DSB mv.
Aftager: Statens Center for Kvalitet og Kompetenceudvikling, SCKK-AMU.

2002-2003   Et mangfoldigt miljø i gymnasieskole/Moes, Mette, Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Internte notater, 2002-03
Emne: Metodeudviklings- og rekrutteringsprojekt til matching af akademisk uddannede udlændinge med praktikker og jobåbninger i gymnasieskolen.
Aftager: Integrationsministeriet, GL, Aarhus amt, Aarhus Kommune, Arbejdsmarkedsrådet i Aarhus (2002-03).

2002-2003   Individuel kompenceafklaring – et adgangstegn til arbejdsmarkedet/Thomsen, Margit Helle, Moes, Mette og Foreningen Nydansker
Type og publ: Intern rapport og upubliceret afklarings- og UV-materiale, 2003/p.
Emne: Udvikling og testning af helhedsorienterede kompetenceafklaringsmetoder til støtte for 60 nyankomne flygtninge i sjælland-ske kommuner.
Aftager: Lejrekredsens Koordinationsudvalg samt Bramsnæs, Lejre, Hvalsø, Ramsø og Skovbo Kommuner.

1996   IKA – Individuel Kompetenceafklaring/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 1996/p.96, trykt i AMU-regi.
Emne: Metodeudviklingsprojekt med fokus på nye metoder til individuel kompetenceafklaring i AMU-systemet.
Aftager: AMU-København.

1995-1996   Effektanalyse i Arbejdsformidlingen/Ingerslev, Olaf, Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Håndbogen ”Effektanalyse i AF”, trykt udgave i AMS.
Emne: Udviklingsprojekt til metodeudvikling og opbygning af håndbog med konkrete værktøjer til brug for løbende evaluering og effektanalyse i AF-regionerne inden for såvel aktivering og vejledning som den virksomhedsrettede indsats.
Aftager: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

1995   Evaluering af aktivering – mål, perspektiver og metoder/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, 195/p. 127, trykt i rapportserie på Teknologisk Institut, Arbejdsliv
Emne: Udviklingsprojekt til opbygning af en praksisorienteret analysemodel til brug for løbende evaluering af aktivering og analyse af kvalifikationsbehov på det regionale arbejdsmarked.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg amt.

Back To Top