skip to Main Content

2015   Kvindernes Bog / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Præsentationsmateriale
Emne: Indsamling af tilgængeligt statistisk materiale og andre faktuelle data kombineret med deskresearch og litteraturstudium med fokus på selvforsørgelse, beskæftigelse, uddannelse, ledighed, civilstand og familieformer mv. blandt etniske minoritetskvinder, der lever relativt isoleret fra det danske samfund.
Aftager: Bydelsmødrenes Landssekretariat.

2014-2016   Stronger Children / Thomsen, Margit Helle & Schultz, Henning
Type og publ: Pædagoigsk-didaktisk lærerhåndbog, Materialesamling med metoder og øvelser til mindre børn, train-the-trainer program, researchrapporter mv.
Emne: Research- og udviklingsprojekt finansieret gennem EU´s Erasmus+ program til udvikling og afprøvning af nye undervisningsmetoder til fremme af inkluderende fællesskaber, antimobning og interkulturel forståelse mellem børn i aldersgruppen 4-10 år. Udføres i samarbejde med partnere fra Tyskland, Tjekkiet, Polen, UK og Spanien.
Aftager. EU-Kommissionen

2014-2016   En Ligeværdig Plads i Samfundet / Thomsen, Margit Helle og Schultz, Henning
Type og publ: Rapport over udviklingsresultater
Emne: Udviklings- og dokumentationsforløb med transnational udveksling af undervisnings- og træningsmetoder, der har fokusempowering og træning af udsatte målgrupper med psykiske lidelser, psykiatriske diagnoser og lettere psykiske udviklingsforstyrrelser. Metodemateriale udvikles og afprøves i direkte fællesskab med europæiske organisationer med samme fokus gennem rejseophold.
Aftager: EU-Kommissionen iht KA1, Mobility-programmet, i samarbejde med de europæiske partnere Cesie i Italien og Elan.Interculturel mfl.

2014-2015   Anlagte og kortlagte domme om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Sagsbeskrivelsesrapport, pixiudgave og præsentationsmateriale
Emne: En kortlægning af samtlige anlagte og afgjorte domme og nævnsafgørelser, der er foretaget på grundlag af lov om etnisk ligebehandling, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. samt straffelovens §§266b og 81 i perioden 2009-2014.
Aftager: Ankestyrelsen og Enheden for Antidiskrimination, i samarbejde med Als Research

2014-2015   Solens Folk / Thomsen, Margit Helle & Schultz, Henning
Type og publ: Evalueringsrapport
Emne: En virkningsevaluering af projekt ”Solens Folk”, et rollespil for 500 skoleelever fra hele landet med sigte på at bibringe eleverne større viden, opmærksomhed og handlekraft ift diskrimination gennem brug af teaterformen.
Aftager: C:ntact og Betty Nansens Teatret.

2014-2015   Moving from the Margins of Society / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Midtvejs- og slutrapportering
Emne: Evaluering af transnationalt LLP-projekt med fokus på at uddanne interkulturelle ambassadører fra etniske minoritetsmiljøer til at rådgive offentlige servicemedarbejdere om særlige servicebehov i miljøerne mhp fremme den interkulturelle dialog.
Aftager: EU-Kommissionen i samarbejde med danske og europæiske projektpartnere.

2014   Diskriminationsvejledere/ Thomsen, Margit Helle og Schultz, Henning
Type og publ: Rapporter med caseeksempler og fremadrettede anbefalinger.
Emne: Evaluering af indsatsen Diskriminationsvejledere i Københavns Kommune, hvor 60 aktører fra mindretalsmiljøer, NGO’er, kommunale myndigheder og organisationer har gennemgået et kursusforløb om diskrimination samt indberetnings- og anmeldelsesmuligheder mhp at udbrede viden herom i deres egne netværk og miljøer.
Aftager: Københavns Kommune, Center for Inklusion og Beskæftigelse.

2011-2015   Erhvervsguider/Thomsen, Margit Helle og Schultz, Henning
Type og publ: Interne notatserie.
Emne: Procesevaluering og procesrådgivning i landsdækkende udviklingsprojekt med til etablering af mentorskab med erhvervsaktive mentorer (erhvervsguider) for unge i folkeskolen med manglende uddannelsesmotivation og særligt behov for voksenstøtte til videre skolegang og ungdomsuddannelse via tværgående samarbejde mellem skoler, virksomheder og erhvervsorganisationer mv.
Aftager: Center for Socialt Ansvar og Det Obelske Familiefond.

2013   Netværk der nytter / Thomsen, Margit Helle & Singh Satnam
Type og publ: Inspirations- og metodekatalog til ungemedarbejdere i den forebyggende ungeindsats
Emne: Katalog med inspirationsmateriale, der er udviklet og afprøvet igennem netværksprogrammet ”Lærende Netværk”, bestående af en række tematiske workshops for både professionelle og frivillige fungemedarbejdere i Københavns Kommune. Alle temaer har haft fokus på viden og værktøjer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt unge.
Aftager: dav. Social,- Børne- og Integrationsministeriet og Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, Center for Inklusion og Beskæftigelse, VINK-Sekretariatet.

2011-2014   Familie med Hjerte/Thomsen, Margit Helle og Schultz, Henning
Type og publ: Intern rapportserie 2011-2013, statusrapport1, 2011/p.18, statusrapport2, 2012/p.37.
Emne: Program- og procesevaluering med procesrådgivning af den forebyggende forældreuddannelse ”Familieiværksætterne”, etableret i Holstebro Kommune under navnet ”Familie med Hjerte” med fokus på undervisningsmetodik ift heterogene forældre-hold og fokus på organisatoriske forandringsprocesser med udgangspunkt i en ny, tværsektoriel og tværfaglig velfærdsydelse.
Aftager: Holstebro Kommune, Center for Socialt Ansvar samt Det Obelske Familiefond og TrygFonden

2011-2014   Body, Culture and Communication / Thomsen, Margit Helle & Schultz, Henning
Emne: EU-projektet ”Body and Culture” er finansieret under EU´s Lifelong Learning programm og har haft fokus på samspillet mellem kultur, krop og kommunikation i voksenundervisning, voksenvejledning og andre interkulturelle møder mellem professionelle og brugere, eksempelvis i sygehus- og sundhedsvæsenet. Projektet er udført i samarbejde med partnere fra Frankrig, Italien, Belgien og Ungarn.

Aftager: EU-Kommissionen, LLP, subprogram Grundtvig
Type og publ: www.bodyproject.eu:
A) Bidrag til og redaktion af antologien og bibliografien “Body in Culture – Culture in Body”, dansk og engelsk udgave.
B) Casesamling til illustration af den interkulturelle metode “Critical Incidents”, udviklet af Margalit Cohen-Emerique. Dansk og engelsk udgave.
C) Eksempelsamling af good practies ift kulturmøder med kropslige undervisningstemaer. Dansk og engelsk udgave.
D) Udvikling og afholdelse af et transnationale og nationalt træningsprogram med tilhørende undervisningsmateriale for professionelle undervisere og trænere med fokus på kropslig performance i kulturmøder, hvor helbred/sundhed, køn, seksualitet eller handicap spille en væsentlig rolle. Programmet er afholdt i Ungarn, Sicilien og i det danske sygehusvæsen.
E) Præsentation af alle udviklingsmaterialer og udviklingsresultater på transnational konference i Brügge.
F) 4 evaluationsrapporter med fokus på projektets procesresultater.

2013   Direktørskolen – iværksætteri for etniske minoriteter / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, p.46. Upubliceret.
Emne: Resultatopgørelse og analyse af samspillet mellem individuelle livsstrategier, faglig-pædagogiske virkemidler og udslusnings-resultater blandt etniske minoriteter i et aktiveringsforløb med iværksætteri som omdrejningspunkt.
Aftager: Jobcenter Roskilde, Etnisk Erhvervsfremme og EU-Socialfonden

2012   Brobygning og forebyggelse på frivillig basis/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2012/p.43.
Emne: Landsdækkende programevaluering af Bydelsmødre indsatsen på grundlag af survey blandt samt
lige lokale bydelsmødre til indsamling af stamdata og praksisoplysninger med fokus på brugen og vurderingen af vejlednings- og brobygningsmetoder og deres betydning for mødet og kontakten med etniske minoritetskvinder i lokalområder rundt i landet.
Aftager: Bydelsmødrenes Landsorganisation, Fonden for Socialt Ansvar og Københavns Kommune

2010-2012   Kvinder på Vej/Thomsen, Margit Helle, Ravn-Mortensen, Lea og Rasmussen, Tove
Type og Publ: Rapport, 2012/p.45. Trykt i begrænset oplag ifm konference.
Emne: Proces- og virkningsevaluering af et uddannelsestilbud til familieforsørgede/selvforsørgede kvinder med international bag-grund i hovedstadsregionen med fokus bla på forforståelser om kvindernes kvalificeringsbehov og jobmuligheder – og deres fakti-ske kompetenceprofiler og arbejdsmæssige interesser.
Aftager: Sprogcenter Nordsjælland og EU-Socialfonden.

2011-2012 Afradikalisering – målrettet intervention. Danske piloterfaringer med afradikalisering og forebyggelse af ekstremisme /Deradicalisation – targeted intervention. Danish pilot experience with deradicalisation and prevention of extremism / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, dansk/engelsk udgave, 2012/p.80/p.85 + sammenfatningsrapport, dansk/engelsk udgave, 2012/p.17/p.17. Trykt udgave 2012 i begrænset oplag (200) i ministerielt regi + onlineudgave www.sm.dk/publikationer.
Emne: Undersøgelse og erfaringsindsamling ift tilgang, begrebsbrug og metodik i hhv en mentorstrategi, en rådgivningsstrategi og en exitstrategi i mødet med unge i den danske indsats mod radikalisering og ekstremisme.
Aftager: Et tværfagligt partnerskab mellem Social- og Integrationsministeriet/tidl. Demokratikontor, Københavns og Aarhus Kom-muner, Østjyllands Politi og PET.

2011-2012   Sommer i Trekanten/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapporter, 2011/p.40, 2012/p.38, Interne.
Emne: Program- og procesevaluering af en 2 årig kriminalpræventiv og socialpædagogisk sommerindsats i et socialt, ghettoiseret boligområde (Trekanten) med fokus på effekten af et tværfagligt samarbejde blandt de professionelle projektmedarbejdere og med fokus på magtpositioner og uddybning hhv opløsning af kulturelle forforståelser og kulturaliseringer i projektets organiserede kulturmøder mellem lokale minoritetsfamilier og professionelle med eller uden forhåndskendskab til området.
Aftager: Holstebro Kommune og Bikubenfonden.

2012   Fra nære cirkler til nye cirkler. En forebyggelses- og integrationsindsats i det sociale boligområde Trekanten i Holstebro/ Thomsen, Margit Helle.
Type og publ: Rapport og sammenfatningsnotat, p.39/p.16. Online publiceret.
Emne: Evaluering af et forsøgsprojekt med fokus på resultaterne et organiseret kulturmøde mellem spejderorganisationer og etni-ske minoritetsfamilier – børn, unge, voksne – dels inden for familiernes eget domæne i et socialt, ghettoiseret boligområde (Tre-kanten) og dels på en nærtliggende landslejr for spejdere fra hele Danmark og hele verden.
Aftager: Holstebro Kommune, Spejderorganisationer i Danmark samt Social- og Integrationsministeriet.

2011   Målrettet inklusion skaber aktivt medborgerskab 2) / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2011/p.60, online udgave
www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/tryghed/vink/om-vink.
Emne: Programevaluering af Københavns Kommunes forsøgsprogram VINK (Viden – Inklusion – København) mod unges radikalise-ring og ekstremisme. Aktørbaseret evaluering med fokus bla på den betydning, som forskellige tilgange til legitim praksis i det forebyggende arbejde har haft for VINK-indsatsens begrebsudvikling og praksisser.
Aftager: Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Beskæftigelse og Inklusion, VINK-Sekretariatet (Viden- Inklusion – København).

2009-2011   Fra marginalisering til aktivt medborgerskab / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapportserie, herunder mht: statusrapport 3, 2010/p.66 og slutrapport, 2011/p.102 + ”pixi”, 2011/p.29. Trykt udgave af slutrapport og pixi udgivet i begrænset oplag af Frederiksberg Kommune.
Emne: 3 årig program-og procesevaluering af Frederiksberg Kommunes flerårige Integrationsprogram ”Dialog og Deltagelse” med fokus på at styrke integrationsprocessen gennem tværsektorielt samarbejde med civilsamfundsaktører og frivillige organisationer. Casestudium i udvalgte samarbejdsorganisationer og programprojekter.
Aftager: Frederiksberg Kommune og Integrationsministeriet.

2009-2010   Målrettet inklusion skaber aktivt medborgerskab1) /Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2010/p.79, online udgave
www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/tryghed/vink/om-vink.
Emne: Undersøgelse til kortlægning af københavnske frontmiljøer med ungekontakt kombineret med kvalitativ analyse i en bred vifte af frontmiljøer af viden, metodebrug og egenopfattede kvalificeringsbehov i relation til unges politisk-religiøse radikaliserings-processer.
Aftager: Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Beskæftigelse og Inklusion, VINK-Sekretariatet (Viden- Inklusion – København).

2010   Resource clarification, action plan, milestones and evaluation. Some methodological considerations and tools /Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Artikel, 2010/p.9. Baggrundsartikel for den europæiske rapport Constructing an inklusive institutional culture. Inter-cultural competences in social services. Trykt udgave udgivet af Europarådet.
Emne: Kort introduktion til danske forsøg med såkaldte helhedsorienterede afklarings- og handleplanmodeller for ledige.
Aftager: Europarådet, Social Cohesion Research & Early Warning Division.

2010   Balance between supply and needs related to public service – some methodological considerations and tools / Thomsen, Mar-git Helle
Type og publ:. Artikel, 2010/p.14. Baggrundsartikel for den europæiske rapport Constructing an inklusive institutional culture. Intercultural competences in social services. Trykt udgave udgivet af Europarådet.
Emne: Introduktion og diskussion af den danske begrebsliggørelse omkring borger- og medarbejderdreven innovation som led i en offentlighedsdiskurs om udbud og efterspørgsel i den offentlige serviceprofil med særlig vægt på social- og sundhedsområdet.
Aftager: Europarådet, Social Cohesion Research & Early Warning Division.

2007-2009   Varig integration via virksomheder / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: En rapportserie: procesrapport 1, 2007/p.51, procesrapport 2, 2008/p.48, procesrapport 3, 2008/p.49, proces- og slutrapport 4, 2009/p.53, opfølgningsrapport 5, 2009/p.14. Online udgaver www.vip2.dk
Emne: Program- og procesevaluering af den 3 årige indsats Virksomhedsrettet Integration (VIP2) til implementering af den såkaldte trappemodel og jobpakker som led i et tværsektorielt samarbejde om arbejdsmarkedsintegrationen af udsatte ledige med etnisk minoritetsbaggrund i 6 modelkommuner. Evalueringen har været ledsaget af en løbende facilitering af samarbejdsaktørerne til kritisk refleksion over begrebsbrug , metodebrug og performance inden for det fælles jobpakkekoncept.
Aftager: Et partnerskab mellem DA, LO, KL, Integrationsministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

2008-2009   Virksom.nu – strategisk samfundsansvar/ Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2009/p.68 og pjece, 2009/p.8, online udgave www.samfundsansvar.dk.
Emne: Programanalyse og procesfacilitering af forsøgsindsats til etablering af lokale, tværsektorielle partnerskaber i 11 kommuner til udvikling af nye integrationsmodeller med udgangspunkt i begrebet om strategisk og forretningsdrevet samfundsansvar.
Aftager: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Integrationsministeriet.

2005-2008   Sosu som sluse til job og uddannelse./Thomsen, Margit Helle
Type og publ: En rapportserie: procesrapport 1, 2006/p.40, procesrapport 2, 2006/p.60, metodebeskrivelseskatalog, 2007/ p.40, proces- og slutrapport 3, 2008/49p. Upubliceret.
Emne: Procesevaluering af Equalprojektet ”Fremme af uddannelse og beskæftigelse inden for social- og sundhedsområderne for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk” med løbende tematisk fokus dels på betydningen af kulturelle forforståelser og selvforståelser blandt praktikarbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedsmyndigheder og kvinderne selv – dels på de konkrete kulturmøders indvirkning på kulturelle forforståelser over tid.
Aftager: Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

2009-2010   In2Danmark via Introdansk/Arnbjørn, Marie Harboe, Baatrup, Tine og Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2010/p.53 + sammenfatning, 2010/p.11.
Emne: Undersøgelse blandt udenlandske arbejdstagere af forventninger og erfaringers ift inklusionen på danske arbejdspladser og endvidere analyse af kompetenceprofiler og egenoplevede kvalificeringsbehov.
Aftager: CLAVIS sprog & kompetence.

2008   Fra mangel til mangfoldighed – udenlandsk rekruttering i hovedstadsregionen/Thomsen, Margit Helle og Sommer, Amalie
Type og publ: Intern rapport, 2008/p.49.
Emne: Midtvejsevaluering af et pilotprojekt i Region Hovedstaden til rekruttering, kvalificering og integration af udenlandske syge-plejersker på regionens hospitaler med særligt fokus på magtpositioner ifm professionshierarkier i kulturmødet mellem udenland-ske og danske kolleger og mellem udenlandske medarbejdere og danske ledelsespersoner.
Aftager: Region Hovedstaden, Arbejdsmarkedsafdelingen.

2006   Med kurs mod mangfoldigt beredskab?/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2006/p.78 + organisatorisk idékatalog, 2006/p.15. Upubliceret.
Emne: Undersøgelse af potentialer og barrierer for nydanske værnepligtiges karriereforløb i Beredskabsstyrelsen udført som en organisatorisk kulturanalyse af dilemmaer mellem formelle mangfoldighedsstrategier, sociale praksisser og magtrelationer i samt-lige regionale enheder under Beredsstyrelsen.
Aftager: Beredskabsstyrelsen.

2007-2008   Virksomhedsturné – arbejdspladser til nye danskere/Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Kampagne i form af opsøgende virksomhedsbesøg.
Emne: Planlægning og implementering af en virksomhedsturné blandt 160 virksomheder i hhv Hovedstadsregionen og Region Sjælland til vejledning af virksomhedsledere og HR-repræsentanter i mangfoldighedsledelse og integration af nydanske medarbej-dere ud fra standardiseret materiale.
Aftager: Regeringens Mangfoldighedsprogram for Integrationsministeriet.

2008-2009   Sygehuse fra monokultur til interkulturelle miljøer/Thomsen, Margit Helle, Sommer, Amalie og Foreningen Nydansker
Type og publ: Metodeudvikling, database og ”kulturkuffert”, udarbejdet i begrænset oplag til hospitaler i DK.
Emne: Udviklingsprojekt til opbygning af oplysnings- og metodematerialer til at sætte fokus på behovet for interkulturel kompeten-ce i kulturmøder på danske hospitaler.
Aftager: Danske Regioner og Sundhedskartellet.

2007-2008   Plejehjem giver plads til mangfoldighed/Valbjørn, Sofie og Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Internt slutnotat, mht, 2008/p.10.
Emne: Programevaluering af længerevarende kompetenceudviklingsforløb om interkulturel kommunikation med sigte på at kvalifi-cere medarbejdere og mellemledere i plejesektoren til mangfoldighed blandt borgere såvel som i det kollegiale miljø på pleje-hjemmene.
Aftager: Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune.

2007-2008   Kortuddannede med kompas til arbejdsmarkedet/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern artikelserie, notat 1, 2007/p.19, notat2, 2007/p.24, notat3, 2008/p.18.
Emne: Procesevaluering af beskæftigelsesfremmende projekt for kortuddannede langvarigt ledige med fokus på differentiering af deltagernes læringsforudsætninger, forventninger, selvoplevede muligheder og performance ift en fornyet arbejdsmarkedstilknyt-ning – samt fokus på tværsektorielt samarbejde som metodisk tilgang til deltagerne.
Aftager: Havneskolen og EU-Socialfonden.

2008   Rosenly – grobund for et bedre liv/ Baatrup, Tine og Thomsen, Margit Helle.
Type og publ: Intern rapport, 2008/p.37.
Emne: Evaluering af forsøgsprojektet Rosenly, et bolig- og vejlningstilbud for boligløse enlige mødre med etnisk minoritetsbag-grund.
Aftager: Sankt Lukas Stiftelsen og Integrationsministeriet.

2008   Råd der rykker/Thomsen, Margit Helle og Baatrup, Tine
Type og publ: Analyserapport, p. 22
Emne: Brugerundersøgelse blandt kommuner af Integrationsministeriets Integrationsservice.
Aftager: Integrationsministeriet.

2005-2007   Fremtidens servicemedarbejder – etniske minoriteter på arbejdsmarkedet/Thomsen, Margit Helle og Baatrup, Tine
Type og publ: Intern rapport, 2007/p.32.
Emne: Afsluttende vurdering af målopfyldelse og pædagogisk-didaktiske læringspunkter fra et længerevarende uddannelsesforløb for etniske minoriteter af begge køn, bla kønsblandingens indvirkning på læringsmiljøet og på hierarkier og magtrelationer delta-gerne indbyrdes såvel som mellem deltagere og undervisere.
Aftager: Samkurser og EU-Socialfonden.

2007   Projekt Sammenhæng 1/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Internt notat, 2007/p.22.
Emne: Baggrundsnotat til præsentation af en forståelses- og begrebsramme omkring etniske minoritetskvinders livsverdener sam-men med faglig-pædagogiske erfaringer fra beskæftigelsesforløb som oplæg til etablering af ny lokal indsats.
Aftager: Glostrup Kommune.

2007   Når flere veje fører til faglighed/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2007/p.44. Trykt i begrænset oplag til konference.
Emne: Opfølgende evaluering af et beskæftigelsesfremmende projekt med fokus på lediges kvalificering til sosuområdet samt nye perspektiver for kortuddannede vej til faglærte profiler via ændringer i det erhvervsfaglige system..
Aftager: Københavns Kommune, Staten i Jobcenter København samt Erhvervs- og Byggestyrelsen.

2007   Coaching fra bred motivation til målrettet jobsøgning/Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Intern rapport, 2007/p.76.
Emne: Analyse af forsøgsprojektet Fra jobisolation til jobintegration gennem coaching med fokus på nye tilgange og begrebslige forståelser ift etniske minoritetskvinders livsverden og selvoplevede barrierer og ressourcer med brug af coachende metoder i afklarings- og vejledningsprocesser.
Aftager: CLAVIS sprog & kompetence og Integrationsministeriet.

2006   Mellem uddannelse og udstødning/Baatrup, Tine og Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, 2006/p.75.
Emne: Totalundersøgelse af den arbejdsmarkedspolitiske ungeindsats i Vestsjælland kombineret med kvalitativ analyse og begrebs-liggørelse af forskellige livsstrategier ift uddannelse, arbejde og familiedannelse mv. blandt unge ledige.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Vestsjællands Amt.

2005-2007 11. Klasse- målrettet kurs mod uddannelse/ Thomsen,Margit Helle og Baatrup, Tine
Type og publ: Rapport, 2007/p.82. Upubliceret.
Emne: Facilitering af udviklingsprojekt og undersøgelse oaf tosprogede unges behov for basiskvalificering og tværfaglige tilbud ud fra en kritisk analyse af de unges marginaliseringstendenser samt institutionelle forforståelser om de unges kompetencer og res-sourcer og med forsøg på en differentiering af ungegruppen på baggrund af særlige hold af unge til forsøg med en 11. klasse i sprogcenterregi.
Aftager: CLAVIS sprog & kompetence samt Arbejdsmarkedsstyrelsen.

2007   Iværksætteri og innovation i undervisningen/Thomsen, Margit Helle, Valbjørn, Sofie og Hammer, Kirsten
Type og publ: Intern rapport, 2007/p.42.
Emne: Evaluering af et udviklingsprojekt med fokus på potentialer for tværfagligt samarbejde mellem erhvervsskoler og lokale virksomheder til fremme af innovative læringsprocesser i den erhvervsfaglige undervisning.
Aftager: Erhvervsforeningen Udvikling Nord, Helsingør og EU-Socialfonden.

2005   Kompetenceudvikling i Kriminalforsorgen – hvilken uddannelsesstruktur?/Thomsen, Margit Helle, Plougmann, Peter
Type og publ: Intern rapport, 2005/p.48.
Emne: Strukturanalyse af den aktuelle brugen af efteruddannelse og fremadrettede udviklingsbehovpå grundlag af forandringspro-cesser i selve jobudførelsen blandt kortuddannede inden for Kriminalforsorgen.
Aftager: Statens Center for Kvalitet og Kompetence (SCKK) og Kriminalforsorgen.

2005   Sommerskole for unge med anden etnisk baggrund/Thomsen, Margit Helle, Moes, Mette og Baatrup
Type og publ: Intern rapport, 2005/p.48
Emne: Evaluering af forsøg med sommerskole for etniske minoritetsunge med behov for supplerende kvalificering af basiskompe-tencerne som overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser mv.
Aftager: Integrationsministeriet, Undervisningsministeriet og Greve Sprogcenter.

2004-2005   Flere i arbejde – flere fastholdt?/ Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2005/p.105. Upubliceret.
Emne: Registerbaseret undersøgelse kombineret med kvalitative interview til at belyse den beskæftigelsespolitiske redskabsviftes beskæftigelseseffekt blandt ledige etniske minoriteter og ikke-faglærte i Storkøbenhavn med fokus bla på virksomheders forvent-ninger og erfaringer ift medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn.

2004-2005   Forberedende voksenundervisning – fokuspunkt i virksomhederne?/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2005/p.66. Trykt i begrænset konferenceoplag.
Emne: Evaluering med typologisering af omfang og karakter af virksomheds- og arbejdstidsbaserede FVU-forløb for medarbejdere med læse-stave-regne vanskeligheder iht FVU-loven.
Aftager: FVU-rådene i det storkøbenhavnske område.

2005   Realkompetence – trædesten eller hængedynd/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Internt notat, 2005/p.24.
Emne: Analyse og baggrundsmateriale til begrebsafklaring og diskussion af forskellige praksisstrategier til realkompetencevurderin-ger og realkompetencedokumentation.
Aftager: Daghøjskoleforeningen.

2004    Integration – fra halve løsninger til helhedsorientering? Et statusbillede over paradigmer og strategier i integrationsindsatsen / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Hovedartikel og forord, 2004/p. 49. I antologien Med kurs mod mangfoldighed? Begreber og praksis i integrations-indsatsen,. Udgivet af Hans Reitzels Forlag, 2004/p.301, red. Thomsen, Margit Helle.
Emne: Artiklen diskuterermål, grundprincipper, tilgang, metoder og begrebsanvendelse i integrationsindsatsen og sætter kritisk begrebsligt fokus på forskellige strategier i den samlede integrations- og mangfoldighedsindsats som optakt til efterføl-gende artikler om integration, interkulturelle møder og mangfoldighedsforståelser.
Aftager: Hans Reitzels Forlag.

2004   Fra foreløbigt til fast arbejde?/ Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2004/p.95. Upubliceret.
Emne: Registerbaseret, periodisk undersøgelse kombineret med kvalitative interviews til at belyse fastholdelseseffekten af samtlige private job med løntilskud blandt etniske minoriteter og vurdere betydningen af kulturelle forskelle i fastholdelseseffekten i den givne periode.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg amt.

2004   Jobsøgningskurser – hvilke værktøjer virker og hvorfor?/Thomsen, Margit Helle og Thomsen, Mette
Type og publ: Intern rapport, 2004/p.57.
Emne: Effektevaluering af udvalgte jobsøgningskurser for dagpengemodtagere i Vestsjællands amt. Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Vestsjællands amt.

2004   Mellem direktiv og dialog/Thomsen, Margit Helle og Tranekær, Louise
Type og publ: Intern rapport, 2004/p.23
Emne: Analyse af kommunikationsstrukturen og behovet for et organisatoriske samarbejde og en systematisk videndeling mellem AF-medarbejdere/myndighedssiden og eksterne aktører i indsatsen.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg amt.

2003-2004   Fra passiv stemme til aktivt talerør/ Thomsen, Margit Helle, Thomsen, Mette og Sandfeld, Camilla
Type og publ: Intern rapport, 2004/p.74.
Emne: Opgørelse af medlemsudviklingen blandt medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund inden for LO-området, kombineret med kvalitativ kulturanalyse af kulturelle forforståelser og manglende interessevaretagelse i samspillet mellem lokalafdelinger og potentielle medlemmer – som optakt til fornyet drøftelse af LO´s mangfoldighedspolitik.
Aftager: LO og Fagbevægelsens Kompetencecenter.

2002-2003   Fra marginalisering til myndigt liv – projekt Etnisk Indslusning/Thomsen, Margit Helle og Moes, Mette
Type og publ: Interne rapporter: rapport1, 2002/p.39, rapport2, 2003/p.32.
Emne: Analyse af forsøgsprojekt til fremme af anerkendende vejlednings- og udslusningsmetoder ift kriminelle eller kriminalitets-truede unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund med fokus på de unges oplevelse af udenforskab og manglende tilhørsforhold mv.
Aftager: Helsingør Erhvervs- og Turistforening, Nærpolitiet mfl.

2003 Integrationsindsatsen i Københavns Kommune – oplevet fra et brugerperspektiv/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, 2003/p.60.
Emne: Surveybaseret analyse af etniske minoritetsborgeres egenoplevelse af integrationsmuligheder og lokalpolitiske prioriteringer af integrationsindsatsen og mangfoldighedsindsatsen i kommunens eget regi.
Aftager: Københavns Kommunes Økonomiforvaltning.

2003   Med fokus på udviklingsprocesser/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2003/p.48, Trykt i begrænset oplag i dansk og engelsk udgave.
Emne: Analyse af opkvalificeringsforløb for unge mødre før og efter fødslen med fokus på netværksbehov, uafhængighedsbehov og koordinering af tværfaglige indsatsbehov.
Aftager: Københavns Kvindedaghøjskole, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Socialministeriet og EU-Socialfonden.

2002   Kompetencer mellem kulturalisering og mangfoldighed. Om brugen og bedømmelsen af etniske minoriteters kompetencer og ressourcer på det danske arbejdsmarked /Thomsen, Margit Helle og Moes, Mette
Type og publ: Forskningsartikel, 2002/p.62. Udgivet af Akademiet for Migrations Studier (AMID), AMID
Working Paper Series 9/2002.
Emne: En kritisk analyse og diskussion af kulturforståelser bag forskellige integrationsstrategier samt kulturelle magtpositioners betydning for etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning.
Aftager: AMID. Em

2002   Nye veje til aktivering og beskæftigelse af svage målgrupper. Udviklingsmuligheder og perspektiver for lokale partnerskaber og et tværgående samarbejde om det rummelige arbejdsmarked/ Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Forskningsrapport, 2002/p.119. Trykt i rapportserie under Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Forskningsprojekt til afdækning, analyse og begrebsliggørelse af normative tilgange og praksisformer, iværksat som strategi-ske led i det rummelige arbejdsmarked i kommuner.
Aftager: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Teknologisk Institut som led i Beskæftigelsesministeriets forskningsprogram.

2002-2003   Meritforløb som karrierevej i hæren/Thomsen, Margit Helle og Poulsen, Lise
Type og publ: Intern rapport, 2003/p.56.
Emne: Effektundersøgelse af meritgivende forløb inden for Forsvarskommandoen
Aftager: Forsvaret og Statens Center for Kvalitet og Kompetence (SCKK).

2002   Mellem integration og marginalisering/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, 2002/p.50.
Emne: Kvantitativ kortlægning af arbejdsmarkedsstatus blandt indvandrere og efterkommere i Roskilde amt.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådets i Roskilde amt.

2001   Fra monokultur til mangfoldighed. Undersøgelse af mangfoldighedsledelse på 10 statslige arbejdspladser i Norden / Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 2001/p.89. Trykt i begrænset oplag.
Emne: Kvalitativ undersøgelse i 10 statslige organisationer i hhv Sverige, Norge og Danmark af politikker, tilgange, praksisfor-mer og good practice erfaringer ift mangfoldighedsledelse og rekruttering og fastholdelse af etniske minoriteter.
Aftager: Personalestyrelsen samt tilsvarende statslige myndigheder i Sverige og Norge.

2001-2002   PROJEKT FOLKEVANDRING – BRANCHESKIFT TIL BEDRE JOBMULIGHEDER/THOMSEN MARGIT HELLE
TYPE OG PUBL: INTERN RAPPORT, 2002/P.47.
Emne: Evaluering af forsøgsprojekt.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn.

2001   Samspillet mellem læringsprocesser og lærerkompetencer/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, 2001/p.45
Emne: Analyse af undervisningsforløb for målgrupper med både dansk og anden etnisk baggrund og med fokus på læringsstile og læringsværdien af forskellige undervisningsmetoder.
Aftager: EU-Socialfonden og Københavns Kvindedaghøjskole.

2000   Etnisk ligestilling som mål – hvilke barrierer og hvilke kompetencebehov?/ Thomsen, Margit Helle og Huniche, Mahad
Type og publ: Artikel, 2000. Udgivet i tidsskriftet Arbejdsliv.
Emne: Artikel til præsentation af resultater fra egne undersøgelser omkring etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning og betydningen af interkulturelle møder på danske arbejdspladser.
Aftager: Arbejdsliv.

2000   Mellem diskrimination og mønsterbrydning – etniske minoriteter på arbejdsmarkedet / Thomsen, Margit Helle og Javadi, Azam
Type og publ: Artikel, 2000/p.12 i antologien Nyt land – nye roller. Køn i bevægelse blandt etniske minoriteter. Udgivet af Lige-stillingsafdelingen og Ligestillingsministeren.
Emne: Kritisk diskussion af generaliseringer i vurderingen af etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning med henblik på en differentiering af samspillet mellem kønsspecifikke og etniske forklaringsmodeller ift forskellige ”profilers” arbejdsmarkedstil-knytning.
Aftager: Ligestillingsafdelingen.

2000   Den kommunale aktivering i Helsingør/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, trykt i rapportserie på Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Analyse af mål, metoder og resultater i den samlede kommunale aktiveringsindsats.
Aftager: Helsingør Kommune.

2000   Etnisk ligestilling i kommunerne – mellem personalepolitik og integration / Thomsen, Margit Helle, Bækkelund, Christina Jagd og Hansen, Land, Trine
Type og publ: Rapport, 2000/p.147, Teknologisk Institut, Arbejdsliv. Publiceret af KL.
Emne: Registerbaseret undersøgelse af etnisk ligestilling i samtlige kommuner, kombineret med en kvalitativ undersøgelse i udvalgte modelkommuner af mål, begrebsforståele og praksisser omkring en etnisk ligestillingspolitik eller mangfoldighedspoli-tik i kommunerne.
Aftager: KL og KTO som led i partssamarbejdet.

1999   Med mangfoldighed som mål – muligheder og barrierer for etnisk ligestilling og integration af etniske minoriteter på statslige arbejdspladser / Thomsen, Margit Helle, Sørensen, Kim, Huniche, Mahad mfl
Type og publ: Rapport, 1999/p. 94. Trykt i rapportserie under Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Totalundersøgelse af konkrete ligestillingstiltag og andelen af etniske minoriteter ansat på statslige arbejdspladser, kombi-neret med kvalitativ undersøgelse blandt etniske minoriteter og statslige arbejdspladsers vedrørende den indflydelse, som gensidi-ge holdninger, kulturelle forforståelser, generaliseringer og praksiserfaringer har ift en etnisk ligestillingspraksis og et videre mang-foldighedsperspektiv.
Aftager: Finansministeriet.

1999   Jobudførelse i mødet med fremmede kulturer/ Thomsen, Margit Helle og Nellemann, Lars.
Type og publ: Rapport, 1999. Trykt i rapportserie under Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Kompetenceanalyse inden for en bred vifte af service- og myndighedsudøvende jobområder og jobfunktioner med hen-blik på at afdække ledere og medarbejdere egne forestillinger om kompetencebehov i relation til kulturmøder med borge-re/brugere og med henblik på at begrebsliggøre og kategorisere behovet.
Aftager. ESU-Efteruddannelsesudvalget for Statsligt Uddannede.

1998-2000   Bedre aktivering gennem samarbejde/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapportserie, 1998-2000.
Emne: Programevaluering af forsøgs- og opkvalificeringsindsatsen Jobslusen baseret på et partnerskab mellem AF, kommuner, uddannelsesinstitutioner,virksomheder samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet og LO i Viborg amt.

1998-1999   Mellem tradition og innovation/Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Rapport, 1999/p.143. Trykt i begrænset konferenceoplag.
Emne: Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af arbejdsmarkeds- og erhvervsstrukturen i Helsingør kommune med fokus på ledig-hedsprofiler, virksomhedsstrategier og perspektiver for en samordnet arbejdsmarkeds- og erhvervspolitisk indsats.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg amt og Helsingør Kommune.

1997-1999   På vej mod job/Thomsen, Margit Helle, Kim Sørensen mfl
Type og publ: Rapport, 1999/p. 109, trykt udgave v/ AMS.
Emne: Programevaluering af et gråzone- og indvandrerprojekt i Storkøbenhavn med fokus på det tværgående samarbejde mellem AF, A-kasser og uddannelsesinstitutioner om en særlig aktiverings- og gråzoneindsats over for tyrkiske og kurdiske indvandrere i hovedstadsområdet.
Aftager: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn.

1995-1997   Fra faste rammer til fleksibilitet – den nye arbejdsmarkedsreform/Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Interne del- og slutrapporter, trykt i rapportserie på Teknologisk Institut, Arbejdsliv
Emne: Program- og procescesevaluering af den virksomhedsvendte indsats under den første arbejdsmarkedsreform i samtlige AF-regioner og casestudier i udvalgte regioner.
Aftager: Arbejdsmarkedsstyrelsen

1998   Barrierer for ansættelsen af svage grupper på det regionale arbejdsmarked/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 1998. Trykt i rapportserie under Teknologisk Institut, Erhvervsanalyser.
Emne: Undersøgelse i 15 private virksomheder af holdninger, forventninger og praksiserfaringer ift rekruttering og fastholdelse af udsatte ledige af både dansk og anden etnisk baggrund.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Ribe amt.

1998 Blev broen bygget ?/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, trykt i rapportserie på Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Evaluering af et brobygningsprojekt r unge og voksne langtidsledige på Lolland-Falster.
Aftager: Storstrøms amt.

1997   Midt i en stresstid/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, trykt i rapportserie på Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Forløbsevaluering af en forsøgsuddannelse til stressbeherskelse for statsligt ansatte.
Aftager: ESU-Efteruddannelsesudvalget for Statsligt Uddannede .

1997   Mellem køkken og skolebænk – et arbejdsmarkedspolitisk netværkssamarbejde/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, trykt i rapportserie på Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Programevaluering af et jobrotationsprojekt for 19 offentlige køkkener.
Aftager: TIC-Frederiksborg amt og Økonomaforeningen i Danmark.

1997   IT på statslige arbejdspladser/Fagerberg, Maj, Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, trykt i rapportserie på Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Kompetenceanalyse af IT-behovet blandt kortuddannede statsansatte.
Aftager: ESU-Efteruddannelsesudvalget for statsligt uddannede.

1995-1996   Måske er jeg en dansk jugoslav – på vej mod en helhedsorienteret, flerkulturel vejledning / Hjermov, Birgit, Fager-berg, Maj og Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 1996/p.146. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen + Trykt i rapportserie under Teknologisk Institut, Ar-bejdsliv.
Emne: Undersøgelse af etniske minoritetsunges livsverden samt værdier, forbilleder og strategier ift uddannelse, arbejde, fami-liedannelse mv.
Aftager: Arbejdsmarkedsstyrelsen.

1996   IT i Ribe amt/Fagerberg, Maj, Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, trykt i rapportserie på Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Undersøgelse af virksomhedernes IT-brug og IT-relaterede kompetencebehov i Ribe amt
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet og AF i Ribe amt.

1995   Vejledningssamarbejde på Falster – behov og perspektiver/Hjermov, Birgit, Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, trykt i rapportserie på Teknologisk Institut, Arbejdsliv.
Emne: Undersøgelse af behov samt muligheder og barrierer for et tværinstitutionelt vejledningssamarbejde mellem AF, A-kasser, kommuner og andre lokale aktører på Falster.
Aftager: Arbejdsmarkedsrådet i Storstrøms amt.

1993-1994   Når finanserne slipper op/Thomsen, Margit Helle mfl
Type og publ: Intern rapport, 1994/p.98, trykt i AF-regi.
Emne: Undersøgelse af kvalifikationer, kompetenceprofiler og kvalificeringsbehov blandt tidligere finansansatte i kølvandet af den daværende finanskrisen.
Aftager: De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Storkøbenhavn, Frederiksborg amt og Roskilde amt.

1992-1993   Selvvalgt er velvalgt/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, 1993/p.53, trykt i AF-regi.
Emne: Effektundersøgelse af samtlige bevillinger af selvvalgt ydelse iht dav.lovgivning for dagpengemodtagere, Frederiksborg amt.
Aftager: Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksberg amt.

1992  Indvandrere i Frederiksberg amt/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Rapport, 1992. Trykt i Arbejdsmarkedsnævnets publikationsserie.
Emne: Kortlægning og kvantitativ analyse af indvandrere og efterkommere bosat i amtet.
Aftager: Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg amt.

1992   Hvad er Stenten/Thomsen, Margit Helle
Type og publ: Intern rapport, trykt i AF-regi.
Emne: Analyse af uddannelsestilbud inden for det grønne område til ledige dagpengemodtagere som led i UTB-ordningen.
Aftager: Arbejdsmarkedsnævnet i Frederiksborg amt.

1987   Små og mellemstore virksomheder i Roskilde amt/Thomsen, Margit Helle, Andersen, Linda L.
Type og publ: Rapport, trykt i RUC-Pubiksationsserie.
Emne: Undersøgelse af virksomhedstyper, kompetencebehov og brug af efteruddannelsesaktiviteter inden for forretningsservice i Roskilde amt.
Aftager: Roskilde Kommune.

1984   Det kommunale selvstyres udvikling i 1970´erne belyst ved den statslige udmeldingsvirksomhed på børnepasningsområ-det/Thomsen, Margit Helle, Henrik Toft Jensen
Type og publ: Forskningsartikel, trykt i antologien Samspillet mellem staten og kommunerne, 1984/pp.209-245.
Emne: 3 årig forskningsprojekt til kortlægning af den statslige regulering på børnepasningsområdet i kølvandet af den dav. kommunalreform.
Aftager: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Back To Top