skip to Main Content

Vi har mere end 20 års erfaring med at udføre procesevalueringer, virkningsevalueringer og effektanalyser for ministerier, kommuner, regioner, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner mv. Gennem evalueringer og analyser har vi opnået en solid viden om virksomhedskulturer og organiseringsformer inden for flere indsatsområder.
Vi kombinerer gerne monitorering, procesevaluering og facilitering i en samlet virknings- og effektevaluering:
Med monitoringen overvåger vi, om de givne indsatsmål og effektmål bliver opfyldt, det være sig organisatoriske, samarbejdsmæssige eller metodiske mål.

Med proces- og virkningsevalueringen følger vi løbende op på virkemåden i den givne indsats og vurderer, hvorvidt og hvordan aktiviteter og metoder skaber den ønskede effekt.

Med faciliteringen formidler vi løbende central læringspunkter og anbefalinger fra procesevalueringen for at sikre, at vigtige resultater kan blive omsat i praksis og nyttiggjort undervejs i indsatsperioden.


Vi tilbyder blandt andet:

Virknings- og effektevalueringer med fokus på centrale udviklingstemaer i de enkelte projekter og indsatser. Det kan være målgruppernes rekruttering og forandringsprocesser, og det kan være selve organiseringsfor-men, tværfagligheden og forankringen af nye indsatsformer mv.Den kombinerede virknings- og effektevaluering er velegnet til at belyse sammenhængen mellem virkemåde og effekt i indsatsformer og metoder. Ved at belyse de såkaldte virksomme mekanismer i en given indsats undersøger vi, hvordan effekten er opnået, eller hvorfor nogle aktiviteter og metoder måske ikke virker efter hensigten og ikke fører til den ønskede effekt. Den kombinerede virknings- og effektanalyse giver således grundlag for løbende at tilpasse aktiviteter og metoder, så de bedst muligt tilgodeser mål, målgruppebehov og succeskriterier i den enkelte indsats.

Tæt samarbejde med rekvirenten.

Back To Top