skip to Main Content

Three-year EU project PRACTICE


mhtconsult is transeuropean partner in the three-year EU project PRACTICE, aimed at developing and testing new pedagogical-didactic approaches, methods and tools for general prevention among children and young people in the school’s oldest classes. The project is supported by the EU Commission and is implemented in a strategic partnership between 6 European organizations from Italy, Greece, Germany, Austria and DK. The aim is to build a trans-European teaching program for teachers based on the CPD principle – continuing professional development. Critical thinking and norm-critical pedagogy, together with diversity understanding and intercultural approaches, are focal points for development work, which aims to strengthen children and young people’s resilience in relation to dissatisfaction, lack of school motivation and other risk factors that can ultimately lead to violent radicalization.

Treårigt EU projekt PRACTICE

mhtconsult er partner i det treårige EU projekt PRACTICE, som udvikler og tester nye pædagogisk-didaktiske tilgange, metoder og værktøjer til generel forebyggelse blandt børn og unge i skolens ældste klasser. Projektet er støttet af EU Kommissionen og gennemføres i et strategisk partnerskab mellem 6 europæiske organisationer fra Italien, Grækenland, UK, Tyskland, Østrig og DK. Målet er at opbygge et transeuropæisk undervisningsprogram for lærere ud fra CPD princippet – continuing professional development. Kritisk tænkning og normkritisk pædagogik er sammen med mangfoldighedsforståelse og interkulturelle tilgange omdrejningspunkter for udviklingsarbejdet, som herved tager sigte på at styrke børn og unges resiliens i forhold mistrivsel, manglende skolemotivation og andre risikofaktorer, der i sidste ende kan føre til voldelig radikalisering.

ARTWORK – A TRANSEUROPEAN DEVELOPMENT PROJECT

2021-2023 mhtconsult will be partner in an innovative learning-training programme, co-financed by the EU-Commission. The aim is to transform artistic methods to general pedagogical-didactic contexts. The primary target group will be artists representing a wide range of art forms such as theater and performance, music, painting, prose and poetry, etc.

The COVID-10 pandemic has made visible the difficult socio-economic living conditions for many artists regardless of their artistic work. The uncertainty surrounding both earnings and social security has been worsened during the pandemic and the lockdown of exhibitions, performances etc.

ARTWORK will through educational programmes improve artists’ opportunities to utilize their artistic skills by transferring artistic methods in other pedagogical-didactic contexts.

MIGRANTS BUILD BRIDGES

2020-2023 mhtconsult is partner in the transeuropean project MultiPLUS, overall aimed at contributing to migrants’ integration in terms of improving means of dialogical communication and mutual transfer of insight into experiences and values across minority communities and the majority society. Thus the project aims to improve equality, recognition and diversity through new forms of training programmes and methodologies for intercultural ambassadors in terms of bridgebuilding and changemaking.

FROM FAKE NEWS TO FAIR EU INFORMATION ON SOCIAL MEDIA

2021-2022 mhtconsult is European partner in a trans-European development project based on the spread of fake news on social media. This applies, among other things, to the flow of incorrect information about the EU, which in several EU countries has given rise to an EU skepticism that overshadows the goals of creating strong European solidarity. The project will investigate various news media and focus on opportunities to spread more valid information via social media, etc.

INNOVATION AND RESEARCH FOR REGION ZEALAND

Since 2016, mhtconsult has been a regular supplier of innovation and research services for the Department of Data and Development in the Region Zealand. The assignments include both project development and project management of major regional initiatives and partnerships in the intersection between health and educational efforts for young people. The project “FAST – from dropout to retention in vocational education ” has achieved significant retention results with support from the A.P. Møller Foundation. New development initiatives are currently focusing on the COVID-19 pandemic with a special attention on prevention in non-Western and socially disadvantaged communities.

DEVELOPMENT IN THE INTERSECTION BETWEEN
LANGUAGE, COMPETENCE AND SOCIETY

Since the beginning of the 00s, mhtconsult has been a regular supplier of consulting services for CLAVIS language & competence. Among other things, we have developed and facilitated national and transnational development and training projects for the organisation. In addition, we deliver development of methodological manuals and documentation of pedagogical-didactic materials, etc. The collaboration will continue in 2021.

KUNST I PÆDAGOGIKKEN – PÆDAGOGIK I KUNSTEN

2021-2023 er mhtconsult europæisk partner i et innovativt uddannelsesprogram, der er finansielt støttet af EU-Kommissionen. Målet for projekt ARTWORK er at transformere kunstneriske metoder til generelle pædagogiske sammenhænge. Den primære målgruppe består af kunstnere med rødder i en bred vifte af kunstarter såsom teater og performance, musik, maleri, prosa og poesi osv.

COVID-10-pandemien har synliggjort de vanskelige socioøkonomiske forhold, som er kendetegnende for mange kunstnere uanset kunstnerisk domæne. Det er stressende levevilkår, som ydermere er uddybet under pandemiens nedlukning af udstillinger, forestillinger, musikarrangementer, festivals mv.

ARTWORK skal via uddannelsesprogrammer forbedre kunstneres muligheder for at nyttiggøre deres særlige kunstnerisk-metodiske kompetencer i nye pædagogisk-didaktiske sammenhænge med vægt på socialpædagogiske rammer.

AT FORANDRE GENNEM BROBYGNING

2020-2022 er mhtconsult partner i det transeuropæiske udviklingsprojekt MultiPLUS, som overordnet har til formål at bidrage til bedre integration gennem etablering af lokale ambassadørkorps, der trænes i nye metoder til  dialogisk kommunikation og videndeling af kulturelle og samfundsmæssige erfaringer og værdier på tværs af majoritetssamfundet og minoritetsmiljøer. Projektet sigter således på at fremme ligeværdighed, anerkendelse og mangfoldighed gennem nye træningsprogrammer, der kan opkvalificere interkulturelle ambassadører til at arbejde for brobygning og forandring.

FRA FAKE NEWS TIL FAIR INFORMATION PÅ SOCIALE MEDIER

2021-2022 er mhtconsult europæisk partner i et transeuropæisk udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i spredningen af fake news på sociale medier. Det gælder blandt andet strømmen af urigtige oplysninger om EU, som i flere EU-lande har givet grobund for en EU-skepsis, der overskygger målene om at skabe en stærk europæiske solidaritet. Projektet vil undersøge forskellige nyhedsmedier og fokusere på muligheder for at sprede mere valide oplysninger via sociale medier mv.

Back To Top