skip to Main Content

THE TRANS-EUROPEAN MULTIPLUS+ PROJECT FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION AMBASSADORS (“MULTIPLIERS”) IS COMING TO AN END!

FROM THE END OF 2022, ALL MATERIALS CAN BE DOWNLOADED FROM THE WEBSITE: www.multiplusproject.com or from www. mhtconsult.dk:

  • A methodology presenting detailed ideas and proposals for meeting planning, communication and use of dialogic methods.
  • A collection of methodical exercises consisting of more than 60 examples of practical use of communication tools that step by step review how to work with communication, meeting management and active participant involvement in workshops, seminars etc.
  • A collection of texts with short introductions to societal topics such as citizenship, equality, freedom, democracy and role of law to be used in meetings and workshops etc.

DET TRANSEUROPÆISKE MULTIPLUS+ PROJEKT FOR INTERKULTURELLE FORMIDLINGSAMBASSADØRER NÆRMER SIG SIN SLUTNING!

FRA SLUTNINGEN AF 2022 KAN ALLE MATERIALER DOWNLOADES FRA HJEMMESIDEN: www.multiplusproject.com eller fra www. mhtconsult.dk:

  • En metodehåndbog med idéer og forslag til mødeplanlægning, formidling og brug af dialogiske metoder.
  • En materialesamling med mere end 60 forslag til formidlingsværktøjer, der skridt for skridt beskriver, hvordan man kan arbejde med formidling, mødeledelse og aktiv deltagerinddragelse på møder og seminarer mv.
  • En tekstsamling med korte introduktioner til samfundsemner som medborgerskab, ligeværdighed, frihed, demokrati og retssikkerhed til brug for møder og workshops mv.

 

AID KIT FOR AUTONOMOUS ONLINE TEACHING AND LEARNING

COVID-19 has immensely shifted how we design and implement educational programmes. A 2020 EU Report “Adult Learning & COVID-19” finds that non-formal adult learning providers were not well equipped for this transition and the learner dropout rate increased across the EU, as many teachers were not well equipped in the field of online-tutoring and not experienced in keeping regular contact with their learners in periods, where face-to-face learning was locked down. Furthermore, the EU Fundamental Rights Agency (FRA) reported that COVID-19 continues to disproportionately affect disadvantaged learners, who face greater challenges following online courses. To this background, the transeuropean Aid Kit project aims to upskill and improve digital competences of adult education trainers to create online trainings tailored to especially vulnerable learners’ needs and requirements in the period from 2022-2024, where mhtconsult is partner.

 

VÆRKTØJER TIL ONLINE UNDERVISNING OG LÆRING

COVID-19 har i betydeligt omfang indvirket på vores design og implementering af uddannelsesprogrammer. En EU-rapport – “Voksenlæring og COVID-19” – konstaterede i 2020, at ikke-formelle voksenundervisningsudbydere ikke var tilstrækkeligt rustede til den digitale udfordring, og frafald blandt voksne elever steg i hele EU. Mange lærere har blandt andet manglet erfaring og pædagogisk-didaktiske metoder til at gennemføre online baseret vejledning, og mange har ikke haft erfaring med at fastholde en tæt elevkontakt i perioder, hvor direkte fremmøde har været udelukket. EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har desuden gjort gældende, at COVID-19 og overgangen til online undervisning i særlig grad har ramt udsatte elever. På denne baggrund har det transeuropæiske Aid Kit projekt til formål at opkvalificere voksenundervisere inden for online metodik og digitale kompetencer med særlig vægt på undervisning for udsatte elever. Mhtconsult er partner i perioden 2022-2024.

 

NEW RESEARCH OF LANGUISTIC CHALLENGES IN NUTRITIONAL ASSISTANCE TRAINING

In 2021-2022, mhtconsult carries out a comprehensive analysis of language barriers and other challenges among students in the vocational welfare education for nutrition assistants. The study was commissioned by FUE, the Vocational Committee for the education. The study has its background in the educational development in recent years, which is characterized by a concerning coincidence between declining enrollment of students, declining completion rates and increasing dropouts from the education. Experience suggests that students with an ethnic minority background may have special linguistic challenges that threaten the admission as well as the completion of the education. The study sheds light on the nature of the challenges and the possibilities for counteractions through various support measures and language supporting services.

NY UNDERSØGELSE AF SPROGLIGE UDFORDRINGER PÅ ERNÆRINGSASSISTENTUDDANNELSEN

Mhtconsult udfører 2021-22 en omfattende analyse af sproglige og andre udfordringer blandt elever på den erhvervsfaglige velfærdsuddannelse til ernæringsassistent. Undersøgelsen er bestilt af FUE, Det Faglige Udvalg for uddannelsen med baggrund i de seneste års udvikling, der har vist et bekymrende sammenfald mellem dalende tilgang, faldende gennemførelsesgrad og stigende frafald på uddannelsen. Erfaringerne tyder på, at elever med anden etnisk baggrund end dansk kan have særlige sproglige udfordringer, som truer både tilgangen til og færdiggørelsen af uddannelsen. Undersøgelsen belyser udfordringernes karakter og mulighederne for at modvirke gennem forskellige støtteforanstaltninger og sprogunderstøttende tilbud.

Three-year EU project PRACTICE


mhtconsult is transeuropean partner in the three-year EU project PRACTICE, aimed at developing and testing new pedagogical-didactic approaches, methods and tools for general prevention among children and young people in the school’s oldest classes. The project is supported by the EU Commission and is implemented in a strategic partnership between 6 European organizations from Italy, Greece, Germany, Austria and DK. The aim is to build a trans-European teaching program for teachers based on the CPD principle – continuing professional development. Critical thinking and norm-critical pedagogy, together with diversity understanding and intercultural approaches, are focal points for development work, which aims to strengthen children and young people’s resilience in relation to dissatisfaction, lack of school motivation and other risk factors that can ultimately lead to violent radicalization.

Treårigt EU projekt PRACTICE

mhtconsult er partner i det treårige EU projekt PRACTICE, som udvikler og tester nye pædagogisk-didaktiske tilgange, metoder og værktøjer til generel forebyggelse blandt børn og unge i skolens ældste klasser. Projektet er støttet af EU Kommissionen og gennemføres i et strategisk partnerskab mellem 6 europæiske organisationer fra Italien, Grækenland, UK, Tyskland, Østrig og DK. Målet er at opbygge et transeuropæisk undervisningsprogram for lærere ud fra CPD princippet – continuing professional development. Kritisk tænkning og normkritisk pædagogik er sammen med mangfoldighedsforståelse og interkulturelle tilgange omdrejningspunkter for udviklingsarbejdet, som herved tager sigte på at styrke børn og unges resiliens i forhold mistrivsel, manglende skolemotivation og andre risikofaktorer, der i sidste ende kan føre til voldelig radikalisering.

ARTWORK – A TRANSEUROPEAN DEVELOPMENT PROJECT

2021-2023 mhtconsult will be partner in an innovative learning-training programme, co-financed by the EU-Commission. The aim is to transform artistic methods to general pedagogical-didactic contexts. The primary target group will be artists representing a wide range of art forms such as theater and performance, music, painting, prose and poetry, etc.

The COVID-10 pandemic has made visible the difficult socio-economic living conditions for many artists regardless of their artistic work. The uncertainty surrounding both earnings and social security has been worsened during the pandemic and the lockdown of exhibitions, performances etc.

ARTWORK will through educational programmes improve artists’ opportunities to utilize their artistic skills by transferring artistic methods in other pedagogical-didactic contexts.

MIGRANTS BUILD BRIDGES

2020-2023 mhtconsult is partner in the transeuropean project MultiPLUS, overall aimed at contributing to migrants’ integration in terms of improving means of dialogical communication and mutual transfer of insight into experiences and values across minority communities and the majority society. Thus the project aims to improve equality, recognition and diversity through new forms of training programmes and methodologies for intercultural ambassadors in terms of bridgebuilding and changemaking.

Back To Top