skip to Main Content

Treårigt EU projekt PRACTICE

mhtconsult er partner i det treårige EU projekt PRACTICE, som udvikler og tester nye pædagogisk-didaktiske tilgange, metoder og værktøjer til generel forebyggelse blandt børn og unge i skolens ældste klasser. Projektet er støttet af EU Kommissionen og gennemføres i et strategisk partnerskab mellem 6 europæiske organisationer fra Italien, Grækenland, UK, Tyskland, Østrig og DK. Målet er at opbygge et transeuropæisk undervisningsprogram for lærere ud fra CPD princippet – continuing professional development. Kritisk tænkning og normkritisk pædagogik er sammen med mangfoldighedsforståelse og interkulturelle tilgange omdrejningspunkter for udviklingsarbejdet, som herved tager sigte på at styrke børn og unges resiliens i forhold mistrivsel, manglende skolemotivation og andre risikofaktorer, der i sidste ende kan føre til voldelig radikalisering.

KUNST I PÆDAGOGIKKEN – PÆDAGOGIK I KUNSTEN

2021-2023 er mhtconsult europæisk partner i et innovativt uddannelsesprogram, der er finansielt støttet af EU-Kommissionen. Målet for projekt ARTWORK er at transformere kunstneriske metoder til generelle pædagogiske sammenhænge. Den primære målgruppe består af kunstnere med rødder i en bred vifte af kunstarter såsom teater og performance, musik, maleri, prosa og poesi osv.

COVID-10-pandemien har synliggjort de vanskelige socioøkonomiske forhold, som er kendetegnende for mange kunstnere uanset kunstnerisk domæne. Det er stressende levevilkår, som ydermere er uddybet under pandemiens nedlukning af udstillinger, forestillinger, musikarrangementer, festivals mv.

ARTWORK skal via uddannelsesprogrammer forbedre kunstneres muligheder for at nyttiggøre deres særlige kunstnerisk-metodiske kompetencer i nye pædagogisk-didaktiske sammenhænge med vægt på socialpædagogiske rammer.

AT FORANDRE GENNEM BROBYGNING

2020-2022 er mhtconsult partner i det transeuropæiske udviklingsprojekt MultiPLUS, som overordnet har til formål at bidrage til bedre integration gennem etablering af lokale ambassadørkorps, der trænes i nye metoder til  dialogisk kommunikation og videndeling af kulturelle og samfundsmæssige erfaringer og værdier på tværs af majoritetssamfundet og minoritetsmiljøer. Projektet sigter således på at fremme ligeværdighed, anerkendelse og mangfoldighed gennem nye træningsprogrammer, der kan opkvalificere interkulturelle ambassadører til at arbejde for brobygning og forandring.

FRA FAKE NEWS TIL FAIR INFORMATION PÅ SOCIALE MEDIER

2021-2022 er mhtconsult europæisk partner i et transeuropæisk udviklingsprojekt, der tager udgangspunkt i spredningen af fake news på sociale medier. Det gælder blandt andet strømmen af urigtige oplysninger om EU, som i flere EU-lande har givet grobund for en EU-skepsis, der overskygger målene om at skabe en stærk europæiske solidaritet. Projektet vil undersøge forskellige nyhedsmedier og fokusere på muligheder for at sprede mere valide oplysninger via sociale medier mv.

INNOVATION OG FORSKNING FOR REGION SJÆLLAND

Siden 2016 har mhtconsult været fast leverandør af innovations- og forskningsydelser for Region Sjælland, Data og Udviklingsstøtte. Det indbefatter både projektudvikling og projektledelse af store regionale indsatser og partnerskaber i skæringsfeltet mellem sundhed og uddannelse for unge. Projektet FAST – fra frafald til fastholdelse i erhvervsuddannelserne” har opnået markante fastholdelsesresultater med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Nye projektudviklingsinitiativer står pt i COVID-19 pandemiens tegn med fokus på forebyggelse i ikke-vestlige og socialt udsatte miljøer.

UDVIKLING I SKÆRINGSFELTET MELLEM SPROG,
KOMPETENCE OG INTEGRATION

Mhtconsult har siden starten af 00erne været fast leverandør af konsulentydelser til CLAVIS sprog & kompetence. Vi har blandt andet udviklet og faciliteret nationale og transnationale udviklings- og uddannelsesprojekter for organisationen. Hertil kommer udvikling af metodehåndbøger og sparring omkring pædagogisk-didaktiske materialer mv. Samarbejdet fortsætter i 2021.

 

Back To Top