Referencer

 

Inklusion, anerkendende forebyggelse og radikaliseringprocesser

Medborgerskab, forældredeltagelse, frivilligindsats og empowerment

Læring, uddannelse og interkulturel kompetence

Mangfoldighed, rummelighed og ligestilling i arbejdslivet

Sundhed med interkulturelt sigte

Ungestrategier i skole, uddannelse og arbejde

 

Inklusion, anerkendende forebyggelse og radikaliseringsprocesser

”Fra modstand til motivation i et forebyggende perspektiv” – et forsknings- og udviklingsprojekt omkring indsamling og formidling af metoder og værktøjer til at nå og motivere unge igennem inkluderende og radikaliseringsforebyggende mentor- og samtaleforløb. Et delprojekt under EU-projektet ”Afradikalisering – målrettet intervention”, som udgør et samarbejde mellem Integrationsministeriet, Københavns og Århus Kommuner og Østjyllands Politi til støtte for regeringens handlingsplan ”En fælles og tryg fremtid”. Udføres for Integrationsministeriet og samarbejdspartnerne, 2011-2012.


”Målrettet inklusion skaber aktivt medborgerskab 1)” – en kortlægning og kategorisering af københavnske frontmiljøer med ungekontakt kombineret med en undersøgelse i en bred vifte af frontmiljøer omkring viden, metodebrug og værktøjsbehov i relation til unges politisk-religiøse radikaliseringsprocesser. Udført for Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som led i VINK-programmet, 2009-2010.

 

”Målrettet inklusion skaber aktivt medborgerskab 2)” – en procesevaluering af VINK-programmets samlede aktivitetspakke ud fra et forandringsteoretisk grundlag med fokus på både kvantitative og kvalitative læringspunkter og resultater og endvidere tematiseret efter et vidensperspektiv, et metode/-værktøjsperspektiv, et formidlingsperspektiv samt et samarbejdsperspektiv i forhold til den inklusionsfremmende og forebyggende indsats. Til dataindsamlingen hører bl.a. observationer af alle led i VINK- efteruddannelsesprogrammet, tema- og dialogarrangementer, kommunikationsstrategi og tværinstitutionelt samarbejde mv. Udføres for Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som led i VINK-programmet, 2010-2011.

”Fra modstand til medborgerskab” – et kombineret analyse- og metodeudviklingsprojekt i et bredt udsnit af københavnske frontmiljøer med ungekontakt sigte på at kortlægge tilgange og metodiske erfaringer i relation til unges politisk-religiøse radikaliseringsprocesser. Der har været tilknyttet et rådgivende ekspertpanel til opgaveudførelsen med repræsentanter fra bla. forskerkredse, minoritetsmiljøer, politisk-administrative organer, kommunale institutioner, frivillige organisationer mv. Udført med støtte fra Integrationsministeriet, 2008-2010.

 

”Inkluderende metoder ift udsatte og marginaliserede unge” – et dialogarrangement under VINK-programmet for professionelle og frivillige i ungeindsatsen med fokus på tidlig forebyggelse med udgangspunkt i et ekspertpanel. Udført for Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som led i VINK-programmet, 2010.

 

”Mellem religiøsitet og sækularisering i hverdags- og arbejdslivet”- et dialogarrangement under VINK-programmet for professionelle og frivillige i ungeindsatsen med fokus på muligheder og barrierer for at bevare en personlig integritet omkring tro og religiøsitet i et sækulariseret samfunds- og arbejdsliv. Udføres for Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen som led i VINK-programmet, 2011.

Medborgerskab, forældredeltagelse, frivilligindsats og empowerment

”Kørekort til børn via Leksand-modellen” – en aktions- og procesevaluering af et udviklingsprojekt til implementering af Leksand-modellen i danske kommuner med Holstebro Kommune som pilotkommune. Modellen sigter, på baggrund af mangeårige erfaringer fra Leksand kommune i Sverige og siden mange andre kommuner i Sverige, Finland og Rusland, på at tilbyde en tidlig forebyggende indsats over alle førstegangsfødende par, uanset baggrund, som i hold på ti par gennemgår en struktureret træning i at blive gode forældre. Indsatsen starter 4-6 måneder før fødslen og afsluttes efter 18 moduler, når børnene er ca. 1 år. Uddannelsen foregår via kurser, tværfagligt samarbejde og rådgivning samt lokale familienetværk hvor både offentlige, private og frivillige aktører er inde over deres respektive emner. Udføres for Fonden for Socialt Ansvar med finansiel støtte fra TrygFonden 2011-2013.

 

”Fælles forankring af fagligheden” – en videreudvikling og forankring af forsøg med forældreinddragelse og styrkelse af skole-hjem samarbejde med etniske minoritetsfamilier i folkeskolen. Målet er at øge tosprogede elevers faglighed gennem en opkvalificering og redskabsformidling til forældre i flersprogede hjem og en sideløbende opkvalificering af lærere i et fagligt orienteret forældre-samarbejde via en model for skole-hjem samarbejde med fagligt fokus. Udføres i samarbejde med københavnske folkeskoler for Integrationsministeriet 2011-2013.

 

”Forældre med fokus på faglighed” – et forsøgsprojekt til udvikling og afprøvning af et kvalificeringsprogram for etniske minoritetsforældre med tosprogede børn og unge i den danske folkeskole og et matchende kvalificeringsprogram til børnenes lærergrupper. Der er som resultat af projektet udviklet et særligt metodekatalog med konkrete anbefalinger og anvisninger på metoder i det faglige skole-hjem samarbejde. Udført i samarbejde med to folkeskoler i Gladsaxe og Helsingør Kommuner for Integrationsministeriet, 2009-2011.

 

”Sociale netværk mellem kulturer og generationer” - Et inter- og sociokulturelt netværk forankret i mhtconsults Medborgercenter Rosen, som via løbende aktiviteter og caféarrangementer for lokale familier og beboere opbygger et stabilt kontaktnet på basis af en familiebaseret lektiecafé, en

 

forening og pigeklub for unge minoritetskvinder, et korps af frivillige og sociale mentorer, en mødregruppe for etniske minoritetskvinder, interkulturelle temaevents med fokus på aktuelle samfundsemner, og oplægsholdere, markedsdage, højtidsarrangementer, fælles udflugter mv. Udføres for Indenrigs- og Socialministeriet 2010-2011.

 

”Kvinder og familier på tværs af Kulturer” - etablering og forankring af venskabsfamilier og et interkulturelt kvinde- og familienetværk på tværs af danske og nydanske familier til fremme af minoritetsfamiliers arbejdsmarkeds- og samfundsintegration i Helsingør Kommune inden for rammerne af mhtconsults Medborgercenter Rosen. Som en del af netværket er der grundlagt en sociokulturel mentoruddannelse og oprettet et lokalt mentorkorps, hvor danske og nydanske kvinder i arbejde fungerer som mentorer for ledige nydanske kvinder, der har behov for en sparring og erfaringsdeling omkring organiseringen af et hverdagsliv med både lønarbejde og familieforpligtelser. Udført for Integrationsministeriet 2008-2009.

 

”Fra marginalisering til aktivt medborgerskab – en aktions-/procesevaluering af Frederiksberg Kommunes flerårige Integrationsprogram ”Dialog og Deltagelse” med sigte på at effektvurdere og facilitere det tværgående samarbejde mellem forvaltninger og projekter i integrationsindsatsen – og med sigte på at følge op på progressionen og målopfyldelsen i et antal udvalgte delprojekter under programmet med vægt på idræts- og frivilligindsatsen over for unge, lektiecaféer og pigeklubber, forældreinddragelse samt bydelsmødre og familiecentre. Udføres for Frederiksberg Kommune og Integrationsministeriet 2009-2011.

 

”Foreningsguides” – en afsluttende evaluering af Frederiksberg Kommunes særlige indsats for at etablere en frivilliggruppe, der hjælper børn og unge fra etniske minoritetsfamilier ud i det lokale idræfts- og foreningsliv og mindsker de barrierer, der kan forhindre minoritetsfamilier i at nyttiggøre lokale tilbud. Udføres for Frederiksberg Kommune 2011.

 

”Medborgercenter Rosen” – etablering og drift af et lokalt integrations- og communitycenter med sigte på at styrke både den arbejds- og samfundsmæssige integration blandt etniske minoritetskvinder, minoritetsfamilier og unge i sociale boligområder i Helsingør Syd, af Programbestyrelsen udpeget som ghettoiserede områder. Centeret danner efter støtteperiodens udløb fortsat ramme om vejlednings- og opkvalificeringsprojekt for minoritetskvinder, om et forsøgsværksted for socialøkonomisk produktion som jobskabelsesvej for udsatte målgrupper, om et kvindeligt mentorkorps, om sociokulturelle arrangementer til fremme af venskabsfamilier og netværk på tværs af danske og nydanske medborgere, om en vejledningstjeneste mv. Udført for Integrationsministeriet 2009-10.

”Parkour på vej” – en evaluering af Integrationsprojektet ”Free-running i Helsingør Syd” med det sigte at opsummere sportens rolle i et integrationsfremmende perspektiv og erfaringer fra et tværgående samarbejde inden for forenings- og frivilligindsatsen. Udført for DGI Nordsjælland 2010.

 

”Familien i fælles fokus” – et integrationspartnerskab til fremme af etniske minoritetsfamiliers arbejdsmarkedsintegration i Helsingør Kommune. Mhtconsult har på vegne af Helsingør Kommune varetaget projektledelsen og sekretariatsfunktionen – og løbende faciliteret, procesevalueret og dokumenteret et lokalt partnerskab med deltagelse af flere centrale beskæftigelses- og integrationsaktører. Integrationspartnerskabet har dannet ramme om et innovativt forsøg med brug af familiebaserede jobplaner til støtte for en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, der tager højde for hele familiens livssituation og kvalificeringsbehov. Hertil kommer som noget nyt konsolideringen af et tværsektorielt samarbejde, hvor repræsentanter fra flere kommunale forvaltninger med berøringsflade til minoritetsfamilierne har udgjort et tværfagligt samråd til koordinering af den samlede indsats over for familier med mange problemkomplekser og hidtil svækket beskæftigelsespotentiale. Udført for Helsingør Kommune og Integrationsministeriet 2006-09.

 

”Rosenly – grobund for et bedre liv” – en opfølgende evaluering af forsøgsprojektet Rosenly, der gennem en helhedsorienteret indsats har haft sigte på at arbejdsmarkedskvalificere og samtidig bolig- og hverdagstræne boligløse enlige mødre med minoritetsbaggrund, der ikke alene mangler tag over hovedet, men også er kendetegnet ved langvarig ledighed, social isolation, manglende kontaktflader til det omgivende samfund samt risiko for hjemsendelse til oprindelseslandene. Udført for Sankt Lukas Stiftelsen og Integrationsministeriet 2008-09.

 

”Med fokus på udviklingsprocesser og empowerment” – analyse af to opkvalificeringsprojekter for unge marginaliseringstruede mødre og forældrepar på Københavns Kvindedaghøjskole med det formål at styrke de unges netværk og kompetence til at varetage forældreansvaret. Analyserne har sat fokus på de motivationsprocesser, der har skærpet de unge mødres interesse for at kombinere det tidligere moder- og forældreskab med en erhvervsrettet opkvalificering og uddannelse, der på kortere eller længere sigt kunne sikre deres arbejdsmarkedstilknytning og selvforsørgelsesmuligheder. Udført for Københavns Kvindedaghøjskole samt hhv Arbejdsmarkedsstyrelsen og EU-Socialfonden og Socialministeriet 2003 og 2006-2007.

 

"Forældreskolen" - et udviklingsprojekt i Helsingør Kommune med sigte på at udvikle og konsolidere et forsøgsprojekt til fremme af den arbejdsmæssige og sociale integration blandt etniske minoritetsfamilier ud fra princippet om empower­ment i boligområderne Vapnagård, Nøjsomhed og Borup­gård. Det er sket i et tæt samarbejde med lokale foreninger og frivillige i boligområdernes etniske minoritetsmiljøer samt boligselskaber og har blandt andet resulteret i et længerevarende opkvalificeringsforløb for etniske minoritetskvinder. Mhtconsult har varetaget projektledelsen på vegne af Helsingør Kommune. Udført for Integrationsministeriet 2006-07.

 

”Projekt Familien i fælles læringsrum” – et helhedsorienteret arbejdsmarkedsprojekt for etniske minoritetsfamilier i Københavns Kommune med sigte på at skabe familiekontrakter til styrkelse af uddannelses- og beskæftigelsesstrategier for både mænd og kvinder med anden etnisk baggrund. Udført i samarbejde med Københavns Kvindedaghøjskole og Foreningen Nydansker for Arbejdsmarkedsstyrelsen 2005-2007.

 

Integrationsindsatsen i Københavns Kommune – oplevet fra et brugerperspektiv” – en analyse af en spørgeskemabaseret undersøgelse blandt indvandrere fra udvalgte landegrupper i Københavns Kommune med fokus på brugernes oplevelse og vurdering af kommunens samlede integrationsindsats. Analysen er foretaget på grundlag af et datamateriale udarbejdet af Københavns Kommunes Statistikkontor og Socialforskningsinstituttet. Udført for Københavns Kommune/ Økonomiforvaltningen og Integrationsrådet 2003.

Mangfoldighed, rummelighed og ligestilling i arbejdslivet

”Virksom.nu – strategisk samfundsansvar” – en aktions-/ procesevaluering og facilitering af et partnerskabsprojekt, som med baggrund i Regeringens nationale handlingsplan for strategisk og forretningsdrevet samfundsansvar og under ledelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen / Center for Samfundsansvar har inddraget 11 kommuner landet over i en indsats for at styrke etniske minoriteters arbejdsmarkedsintegration via opbygningen af lokale, bæredygtige CSR-partnerskaber mellem virksomheder, jobcentre, erhvervsaktører, uddannelsesinstitutioner og andre integrationsaktører i den lokale beskæftigelses- og integrationsindsats med udgangspunkt i principperne bag CSR og forretningsdrevet samfundsansvar. Udført for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Integrationsministeriet 2008-2009.

”VIP2 – Virksomhedsrettet Integration projekt 2” – en aktionsevaluering af et partnerskabsprojekt til fremme af den virksomhedsrettede integration. Initiativet har haft sit udspring i den firepartsaftale, som Regeringen indgik med DA, LO, KL og Danske Regioner i december 2006. VIP2 projektet har baseret sig på et partnerskab mellem DA, LO og KL. Samarbejdsparterne tæller endvidere metodekommunerne Fredensborg, Gladsaxe, Slagelse, Århus og Aabenraa, som hver især har søsat lokale indsatsformer med sigte på at udvikle og implementere trappemodellen og de jobpakker, der er et fornyende element i modellens redskabsvifte. Evalueringen har taget sigte på en løbende vurdering af den fælles metodeudvikling og en effektevaluering af de udslusningsresultater og metodeudviklende resultater, der er opnået gennem jobcentrenes brug af firepartsaftalens særlige redskaber, dvs jobpakker, kompetencekort og mentorordninger. Udført for DA, LO, KL samt Beskæftigelsesministeriet og Integrationsministeriet 2007-2009.

”Virksomhedsturne 2007 og 2008” – afholdelse af en landsdækkende virksomhedsturné blandt 1000 virksomheder med sigte på at introducere og vejlede virksomhedsledere og HR-repræsentanter i centrale problemstillinger og metoder ift mangfoldighedsledelse og integration af nydanske medarbejdere i det faglige og kollegiale miljø på arbejdspladserne. Virksomhedsturnéen er afholdt som et led i Regeringens Mangfoldighedsprogram, og mhtconsult har besøgt 160 virksomheder i hhv Hovedstadsregionen og Region Sjælland med turnéens oplysningsprogram.
Udført for Integrationsministeriet i samarbejde med Niras Konsulenterne, Foreningen Nydansker og en række øvrige konsulentvirksomheder 2007-2008.

”Fravær til nærvær” – evaluering af et omsorgsprojekt til nedbringelse af sygefravær blandt plejepersonalet på Ryetbo Plejehjem. Med udgangspunkt i et særligt udviklet IT- system har projektet taget sigte på at målrette en særlig indsats mod det stigende sygefravær. Målet har samtidig været at forbedre det daglige arbejdsmiljø og personalets trivsel gennem en øget opmærksomhed omkring fraværsfremkaldende arbejdsbetingelser mv. Udføres for Socialministeriet samt Furesø Kommune og Ryetbo Plejehjem 2011.

”Nye mentormodeller” – en evaluering af to forsøg med at udvikle og igangsætte nye mentormodeller til støtte for beskæftigelsesindsatsen over for etniske minoriteter i jobcentre landet over. Udført for Integrationsministeriet og Foreningen Nydansker 2008-2009.

”Med kurs mod et mangfoldigt beredskab?” - en kulturanalyse og undersøgelse af potentialer og barrierer for nydanske værnepligtiges karriereforløb i Beredskabsstyrelsen med det sigte at belyse, hvilke potentialer og barrierer der henholdsvis fremmer eller hæmmer en øget rekruttering, fastholdelse, mobilitet og karriereplanlægning blandt nydanske værnepligtige i Beredskabsstyrelsen. Undersøgelsen har i form af en kulturanalyse kortlagt de holdninger, antagelser og erfaringer, der afholder og udelukker nydanske værnepligtige fra at benytte Beredskabsstyrelsens karrieremuligheder og mellemlederuddannelser som led i en arbejdsmarkedsintegration. Undersøgelsen er ledsaget af anbefalinger til konkrete mangfoldighedsstrategier, der målrettet kan styrke nydanske værnepligtiges tilgang til mellemlederuddannelsen og til at fastholde dem i organisationen. Udført for Beredskabsstyrelsen 2006.

”Råd der rykker” – to brugerundersøgelser blandt udvalgte kommunale repræsentanter, der har anvendt Integrationsministeriets Integrationsservice. Sigtet har været at afdække, hvordan kommunerne har nyttiggjort den særlige vejlednings- og formidlingstjeneste i den kommunale beskæftigelsesindsats over for etniske minoriteter – og endvidere hvilke behov der måtte være for en ændring eller udvidelse af servicefunktionen. Brugerundersøgelserne er gennemført hhv i starten af 2007 og i foråret 2008 – og har inddraget både topledelsesniveauet, mellemlederniveauet, frontmedarbejderniveauet og anden aktør i en bred vifte af kommuner og jobcentre landet over. Udført for Integrationsministeriet 2007 og 2008.

”Fra svingdør til stabile ansættelser – en materialesamling til den virksomhedsvendte indsats” - opbygning af en materialesamling – ”værktøjskasse”- til støtte for rekrutteringen og fastholdelsen af etniske minoriteter på arbejdspladserne og med det formål at sammenfatte erfaringer fra den hidtidige beskæftigelsesindsats og virksomhedskontakt som optakt til indsatsen i de nye jobcentre. Materialesamlingen indeholder dels værktøjer til brug for virksomhedskonsulenter, jobkonsulenter og andre sagsbehandlere med berøring til den virksomhedsvendte indsats i jobcentre - dels værktøjer for arbejdspladser, der ønsker at styrke integrationen af medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund. Udført for RAR-Storkøbenhavn 2006.


”Fra mangel til mangfoldighed” – udenlandsk rekruttering i hovedstadsregionen. En midtvejsevaluering af region Hovedstadens pilotprojekt til rekruttering og integration af udenlandske sygeplejersker til regionens hospitaler. Evalueringen sætter blandt andet fokus på de økonomiske, organisatoriske og interkulturelle rammebetingelser, der skal være til stede for at sikre den bedst mulige indslusning og fastholdelse af udenlandsk sygeplejefagligt personale. Udført for region Hovedstaden, Arbejdsmarkedsafdelingen 2008.

”Plejehjem giver plads til mangfoldighed” – en procesevaluering af et længerevarende kompetenceudviklingsforløb, som har haft til formål at styrke mangfoldighedstanken og opkvalificere den interkulturelle kompetence blandt både mellemledere og medarbejdere på en række københavnske plejehjem som led i Københavns Kommunes udviklingsprojekt ”Etnisk mangfoldighed på plejehjem”. Evalueringen har løbende vurderet effekten af kompetenceudviklingsforløbet med særlig vægt på medarbejdernes oplevelse af egen kvalificeringsproces og øget indsigt i interkulturelle problemstillinger. Udført for Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune 2007-2008.

”Mangfoldige og interkulturelle erhvervsskoler” – et udviklingsprojekt med det formål at udvikle konkrete procesværktøjer til støtte for en interkulturel opkvalificering af ledelse og lærere i det erhvervsfaglige uddannel nelsessystem med det sigte at tiltrække flere undervisere med etnisk
minoritetsbaggrund og endvidere at tiltrække og fastholde flere elever med etnisk minoritetsbaggrund i lyset af det store frafald. Med udgangspunkt i tidligere erfaringer med at udvikle procesværktøjer til fremme af mangfoldighedstanken på offentlige og private arbejdspladser er der videreudviklet særlige værktøjer til fremme af den interkulturelle kompetence på erhvervsskoler. Målet er herigennem at styrke skolernes faglig-pædagogiske og vejledningsfaglige beredskab til at rekruttere og fastholde elever med etniske minoritetsbaggrund i uddannelsesmiljøet. Redskabet indbefatter dels en kortlægning af skolernes mangfoldighedsstatus, dels konkrete handlingsanvisninger med henblik på videreudvikling af skolernes parathed for mangfoldighed. Projektet Udført for Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet i samarbejde med Foreningen Nydansker 2006-2009.

”Projekt Sammenhæng 1 + 2 – en arbejdsmarkedsrettet indsats over for ledige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund med det sigte at opsummere resultaterne af et særligt beskæftigelsesinitiativ i Glostrup Kommune til styrkelse af kvindernes arbejdsmarkedsparathed og mindske de beskæftigelsesbarrierer, der hidtil har knyttet sig til kvindernes helbredssituation og dansksproglige forudsætninger. Udført for Glostrup Kommune 2007-2009.

”Kortuddannede med kompas mod arbejdsmarkedet” – en procesevaluering af EU-projektet ”Med bevægelse mod arbejdsmarkedet” med det sigte at vurdere projektets særlige opkvalificeringsmodel, der har taget sigte på at kompetenceafklare og kvalificere kortuddannede langtidsledige af begge køn til brancheskift og flaskehalsområder på arbejdsmarkedet. Evalueringen har endvidere belyst betydningen af projektets tværinstitutionelle samarbejde mellem forskellige uddannelsessystemer. Udført for EU-Socialfonden og Havneskolen 2007-2008.

”Arbejdsmarkedsintegration via vikarbranchen” – et analyse- og udviklingsprojekt med det sigte at belyse potentialer og barrierer for at integrere etniske minoriteter på arbejdsmarkedet via vikarbranchen – og endvidere at gennemføre et konkret testforløb, hvor 25-30 nydanske ledige har gennemgået en jobrettet kompetenc­e­afklaring som et led i en rekruttering til ustøttet vikarbe­skæf­tig­else. Projektets analysedel har omfattet en internetbaseret rundspørge blandt knap 750 ledelses- og personaleansvarlige i et repræsentativt udsnit af større, mellemstore og mindre virksomheder indenfor en bred vifte af brancher og fagområder – kombineret med kvalitative interviews. Projektet har endvidere bygget på et samarbejde mellem en række aktører, nemlig AF-Storkøbenhavn, Københavns Kommunes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning (nu Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen), Vikar- og rekrutteringsbureauet Personalebørsen, Foreningen Nydansker, analysebureauet Zapera.com samt mhtconsult, der har varetaget projektstyringen og været bevillingshaver i projektet. Udført for Integrationsministeriet 2005.

”Fra passiv stemme til aktivt talerør” – en analyse af muligheder og barrierer for en aktiv integration af etniske minoriteter i fagbevægelsen. Analysen har haft til sigte at kortlægge de initiativer, som både på forbunds- og afdelingsniveau var sat i værk på daværende tidspunkt for at fremme integrationen af etniske minoriteter og indførelsen af etniske ligestillingspolitikker på arbejdspladser inden for LO-området. Analysen har endvidere belyst de holdninger, der prægede indsatsen over for etniske minoriteter i lokalafdelinger, fagklubber og blandt tillidsfolk med det sigte at give konkrete anbefalinger til en målrettet indsats for at imødekomme etniske minoriteters behov og integrere dem aktivt i fagbevægelsen. Udført for LO og Fagbevægelsens Kompetencecenter 2003-2004.

”Net2Work” – et udviklingsprojekt med det sigte at skabe rekrutteringsnetværk mellem virksomheder og nydanske ledige i Vestsjællands amt. Projektet har bestået i en opbygning og coaching af to såkaldte netværksklynger for nydanske ledige med det formål at styrke den enkelte lediges kompetence- og jobafklaring, jobsøgning og jobmatching. Formålet er videre at gennemføre en ressourcebaseret afklaring af etniske minoriteters kompetenceprofiler, realkompetence og jobprofil i relation til kompetencekravene på det regionale arbejdsmarked – samt at kvalificere dem til en netværksbaseret jobsøgning efter Net2Work modellen. De ledige er derefter blevet matchet med lokale virksomheder. Udført for RAR og AF i Vestsjællands amt 2004-2005.

”Mangfoldighed i arbejdslivet” – et udviklingsprojekt med det formål at opbygge og afprøve konkrete værktøjer til brug for integrationen og fastholdelsen af etniske minoriteter inden for SALA´s brancheområde. Opgaven har endvidere været at skabe en hjemmeside, hvor alle værktøjer er frit tilgængelige for arbejdspladser, som enten er i gang med eller ønsker at komme i gang med at rekruttere medarbejdere med nydansk baggrund. Udført for SALA og LO 2005-2006.

”Mangfoldighed på arbejdspladsen – fra små tilløb til konkrete skridt” – et udviklingsprojekt med det formål at opbygge og teste et proces- og dialogværktøj til fremme af etnisk ligestilling og mangfoldighed på kommunale arbejdspladser og dermed til styrkelse af rekrutteringen af etniske minoriteter på offentlige flaskehalsområder. Værktøjskonceptet indeholder konkrete instruktioner og procesvejledninger til brug for afklaring af mangfoldighedsprofiler og til praktisk implementering af mangfoldigheds- og ligestillingsstrategier blandt både ledere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser. Ud over selve værktøjs- og konceptudviklingen har projektet indbefattet løbende coaching og erfaringsopsamling som led i en testning af værktøjet på lokale kommunale arbejdspladser i en række kommuner rundt i landet. Udført for KL og KTO i et samarbejde med Allan Hjorth Management og Foreningen Nydansker 2001-2003.

”DiverCity” – et udviklingsprojekt med det formål at tilpasse og teste et dialogværktøj til mangfoldighedsledelse og mangfoldighedsstrategier for Rotterdam kommune som led i kommunens mangfoldighedsprogram DiverCity. I projektet er indgået et train-the-trainee program for kommunale medarbejdere og mellemledere. Udført for Rotterdam Kommune i et samarbejde med Allan Hjorth Management og Foreningen Nydansker 2003.

”Mangfoldighed på norske arbejdspladser” – et udviklingsprojekt med det formål at tilpasse et dialogværktøj til mangfoldighedsledelse til det norske arbejdsmarked med særligt sigte på statslige arbejdspladser.
Udført for Utlendingedirektoratet (UDI) og den norske organisation Mangfold i Arbeitslivet i samarbejde med Foreningen Nydansker 2005.

”MIU – etniske minoriteter i ungdomsuddannelserne” – et opkvalificerings- og praktikforløb for højtuddannede indvandrere og flygtninge. Formålet har været, at højtuddannede nydanskere gennem udviklingsprojektet fik tilbud om at deltage i et særligt tilrettelagt opkvalificeringsforløb af 16 ugers varighed med det sigte at kvalificere deltagerne til praktikforløb og på længere sigt til at undervise inden for gymnasiesektoren og andre ungdomsuddannelser. Udført for Københavns Kommunes Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning (den nuværende Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning) og herunder den daværende Modtageenhed samt UndervisningsCentret for Indvandrere (CBSI) 2004.

”Et mangfoldigt miljø i gymnasieskolen” – et udviklingsprojekt i Århus amt til fremme af højtuddannede etniske minoriteters indslusning i den danske gymnasieskole. Mhtconsult har varetaget projektgenerering og projektstyring, individuel deltagercoaching samt fælles erfaringsopsamling i et udviklingsforløb, der har haft sigte på at udvikle og implementere en ny integrations- og indslusningsmodel. Via projektet har højtuddannede nydanskere forberedt sig til at søge optagelse på det nye pædagogikum og endvidere gennemført en bred afklaring af kompetencer, jobønsker og kvalificeringsbehov via et praktik- og kvalificeringsforløb på lokale gymnasieskoler i Århus Kommune. Udført for Integrationsministeriet, Gymnasieskolens Lærerforening (GL), Århus amt, RAR i Århus amt samt Århus kommune 2002-2003.

”Mangfoldighed i staten” - et integrations- og rekrutteringsprojekt, hvor mhtconsult har varetaget projektledelse og procescoaching i et udviklings- og rekrutteringsprojekt, hvor højtuddannede med etnisk minoritetsbaggrund og medbragte udenlandske uddannelser er blevet indsluset på arbejdspladser i statsadministrationen og i den øvrige offentlige sektor.
Udført for Dansk Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Dansk Magisterforening (DM) samt Integrationsministeriet og Personalestyrelsen 2001-2003.

”Mellem integration og marginalisering” – en kortlægning af arbejdsmarkedsstatus blandt indvandrere og efterkommere i Roskilde amt med det sigte at kortlægge og analysere de arbejdsmarkedsmæssige, uddannelsesmæssige og demografiske kendetræk blandt indvandrere og efterkommere, der er bosiddende i Roskilde amt – baseret på en statistisk særkørsel fra Danmarks Statistik. Målet har været at afdække og vurdere, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra især tredjelande matcher den regionale efterspørgsel, og endvidere hvilke initiativer AF og kommuner kunne bidrage med og samordne med henblik på at styrke arbejdsmarkedstilknytningen i målgruppen. Analysen omfatter såvel dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere og inddrager både arbejdsstyrken og personer i de ikke-erhvervsaktives rækker. Udført for RAR og AF i Roskilde amt 2002.

”Nye veje til aktivering og beskæftigelse af svage målgrupper. Udviklingsmuligheder og perspektiver for lokale partnerskaber og et tværgående samarbejde om det rummelige arbejdsmarked” – en forskningsbaseret undersøgelse af udviklingsmuligheder og perspektiver for et lokalt og regionalt samarbejde om det rummelige arbejdsmarked og arbejdsintegrationen af marginalgruppen. Undersøgelsen har bygget på en survey i samtlige AF-regioner og kommuner, suppleret med casestudier vedrørende en række samarbejdsprojekter rundt i hele landet med det formål at afklare såvel organisatoriske samarbejdsmodeller som nye aktiveringsinitiativer med inddragelse af et netværk af lokale aktører i den arbejdsmarkeds- og socialpolitiske indsats. Udført for Arbejdsministeriet/ Beskæftigelsesministeriet under ministeriets Forskningsprogram som underleverance til Teknologisk Institut 2001-2002.

”Flere i arbejde – flere fastholdt?” – en effektanalyse af redskabsviftens resultater blandt danske og nydansker ikke-faglærte i Storkøbenhavn med det sigte at kortlægge forskelle og ligheder i beskæftigelseseffekten af Flere i Arbejde blandt hhv. danske og nydanske ikke-faglærte ledige. Undersøgelsen har baseret sig på en stikprøve udtrukket via SAS-kørsler blandt dagpengemodtagere, som i perioden fra reformens ikrafttræden i juli 2003 og frem til december 2004 modtog tilbud inden for den samlede redskabsvifte. Stikprøven har omfattet et tilfældigt udsnit på i alt 2.500 personer, der er fordelt med 500 personer inden for hver af de 5 redskabstyper: private løntilskudsjob, offentlige løntilskudsjob, virksomhedspraktikker, opkvalificering og vejledning. Ud fra bruttogrupperne er der udplukket omkring 30 personer med dansk og nydansk baggrund, som ud fra fagkode og A-kassetilhørsforhold måtte forventes at tilhøre målgruppen af ikke-faglærte. For nettogruppen på ca 160 personer er der gennemført en forløbsanalyse på grundlag af dataregistreringen og forsørgelseshistorikken i Arbejdsmarkedsportalen, suppleret med tilgængelige oplysninger om informanternes arbejdsmarkedsstatus og aktivering i Amanda-systemet. Herudover er der foretaget kvalitative interviews med udvalgte målgruppepersoner suppleret med interviewrunder blandt uddannelsesinstitutioner/anden aktør samt offentlige og private virksomheder, der har samarbejdet med AF-Storkøbenhavn om aktivering. Udført for RAR Storkøbenhavn 2005-2006.

”Jobsøgningskurser – hvilke værktøjer virker og hvorfor?”- en analyse af udvalgte jobsøgningskurser, iværksat hos anden aktør af AF-Vestsjælland som led i beskæftigelsesindsatsen med sigte på at belyse udslusningseffekten og good practice metoder i kompetenceafklaring, vejledning og opkvalificering - samt med sigte på at beskrive samarbejdsfladerne og samarbejdsbehovet mellem systemmedarbejdere og anden aktør omkring metodeudvikling i indsatsen. Udført for RAR og AF i Vestsjælland 2004.

”Fodfæste eller frit fald?” - en undersøgelse af potentialer og barrierer for arbejdsmarkedsintegrationen blandt langvarigt ledige i Vestsjælland med det sigte at belyse årsager til langtidsledighed og analysere konkrete muligheder for at gennemføre en effektivt indsats imod marginaliseringstendenserne. Analysen har på basis af Arbejdsmarkedsportalen udgjort en totalundersøgelse blandt langvarigt ledige i aldersgruppen 25-57 år med 4 års sammenlagt ledighed bag sig og tæt på falddatoen, i alt godt 200 personer. Via portalen er der beskrevet ledighedsforløb og -mønstre over tid, kombineret med en søgning i AMANDA til registrering af uddannelse og suppleret med en telefonenquete blandt samtlige målgruppepersoner samt udvalgte AF-medarbejdere og virksomheder. dført for RAR og AF i Vestsjælland 2004-2005.

”Fra chauffør til AC´er” – et udviklingsprojekt til fremme af en systematisk kompetenceafklaring af udlændinge med medbragte kompetencer og kvalifikationer. Projektet har haft til formål at udvikle, afprøve og implementere en praktisk afklaringsmodel, der kunne effektivisere den arbejdsmarkedsrettede kompetenceafklaringsproces blandt etniske minoriteter i Københavns Kommune, som er kommet til landet med videregående uddannelse på længerevarende og mellemlangt niveau fra oprindelseslandene. Udført for Integrationsministeriet og Københavns Kommunes Modtageenhed 2004-2005.


”Arbejdsmarkedsintegration i Øresundsregionen” – en status over målgrupper, initiativer og nye indsatsbehov på tværs af Sundet. Registerbaseret kortlægning og målgruppeprofilering af indvandrere og efterkommere fra tredielande mht. køn, alder, etnicitet, arbejdsmarkedsstatus, arbejdsstyrke eller ikke-erhvervsaktive grupper, socioøkonomiske grupper, uddannelsesniveau mv. Dertil en kvalitativ afdækning af initiativer og resultater af beskæftigelses- og integrationsindsatsen på begge sider af Sundet med henblik på at vurdere muligheder for fælles datafangst samt udveksling og fælles videreførelse af good practice erfaringer i Øresundsregionen. Udført for Øresundssekretariatet i samarbejde med Oxford Research 2003-2004.

”Integrationsindsatsen i Københavns Kommune – oplevet fra et brugerperspektiv” – en analyse af en spørgeskemabaseret undersøgelse blandt indvandrere fra udvalgte landegrupper i Københavns Kommune med fokus på brugernes oplevelse og vurdering af kommunens samlede integrationsindsats. Analysen er foretaget på grundlag af et datamateriale udarbejdet af Københavns Kommunes Statistikkontor og Socialforskningsinstituttet. Udført for Københavns Kommune/ Økonomiforvaltningen og Integrationsrådet 2003.

”Mellem integration og marginalisering” – en kortlægning af arbejdsmarkedsstatus blandt indvandrere og efterkommere i Roskilde amt med det sigte at kortlægge og analysere de arbejdsmarkedsmæssige, uddannelsesmæssige og demografiske kendetræk blandt indvandrere og efterkommere, der er bosiddende i Roskilde amt – baseret på en statistisk særkørsel fra Danmarks Statistik. Målet har været at afdække og vurdere, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra især tredjelande matcher den regionale efterspørgsel, og endvidere hvilke initiativer AF og kommuner kunne bidrage med og samordne med henblik på at styrke arbejdsmarkedstilknytningen i målgruppen. Analysen omfatter såvel dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere og inddrager både arbejdsstyrken og personer i de ikke-erhvervsaktives rækker. Udført for RAR og AF i Roskilde amt 2002.

”Fra monokultur til mangfoldighed” – en undersøgelse af mangfoldighedsledelse på 10 statslige arbejdspladser i Norden med det sigte at kortlægge pionererfaringer og good practice eksempler ift. mangfoldighedsledelse og etnisk ligestilling i rekrutterings- og ansættelsespolitikken på i alt 10 statslige arbejdspladser i Norge, Sverige og Danmark. Målet har videre været at analysere forskelle og ligheder i praksis og lovgrundlag mellem de nordiske lande og endvidere at opsummere konkrete anbefalinger til en videre ligestillingsstrategi på statslige arbejdspladser. Udført for Finansministeriet/ Personalestyrelsen og de tilsvarende arbejdsgiverorganisationer i Norge og Sverige 2001.

”Projekt Folkevandring – brancheskift til bedre jobmuligheder” – en evaluering af et arbejdsmarkedsprojekt til fremme af brancheskift blandt længerevarende ledige og endvidere til kvalificering af metoder til individuel kompetenceafklaring, vejledning og handlingsplanlægning i A-kasserne.Udført AF-Storkøbenhavn og LO-Storkøbenhavn 2001-2002.
”Mellem diskrimination og mønsterbrydning” – etniske minoriteter på arbejdsmarkedet – en analyse af behovet for større differentiering af etniske minoriteters individuelle forudsætninger, arbejdsmarkedstilknytning, kompetenceprofiler og kvalificeringsbehov. Udgivet 2000 som artikel for Ligestillingsafdelingen og Ligestillingsministeren i antologien ”Nyt land – nye roller. Køn i bevægelse blandt etniske minoriteter”.
Etnisk ligestilling som mål – hvilke barrierer og hvilke kompetencebehov? - sammenfattende analyse af etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning og af behovet for en systematisk opbygning af mangfoldighedsledelse og interkulturel kompetence på danske arbejdspladser. Udgivet 2000 som artikel i tidsskriftet ”Arbejdsliv”.
”Etnisk ligestilling i kommunerne – mellem personalepolitik og integration” – en totalundersøgelse på basis af statistisk særkørsel samt survey og casestudier til afdækning og vurdering af muligheder og barrierer for en etnisk ligestillingspolitik og for implementeringen af konkrete mangfoldighedsstrategier i kommunerne. Udført for KL og KTO i regi af Teknologisk Institut 2000.

”Med mangfoldighed som mål” – muligheder og barrierer for etnisk ligestilling og integration af etniske minoriteter på statslige arbejdspladser – en undersøgelse blandt samtlige statsinstitutioner samt et udvalg af statsansatte og ledige med etnisk minoritetsbaggrund til belysning af muligheder og barrierer for etniske minoriteters ansættelse på statslige arbejdspladser og for en aktiv etnisk ligestillingsstrategi i staten. Undersøgelsen er baseret på en statistisk særkørsel kombineret med en survey og casestudier. Udført perioden marts – august 1999 for Finansministeriet og CFU 1999 i regi af Teknologisk Institut.

Sundhed med interkulturelt sigte

”Sundhedssektor i mangfoldighedens søgelys” – læringsseminar blandt tværfaglige grupper inden for social-, integrations- og sundhedsområdet. Udført med midler fra Europa Kommissionen og Indenrigs- og Socialministeriet. Afholdes juni 2010 i Helsingør.

”Sundhed til udsatte i Helsingør Kommune” – et evalueringsprojekt af misbrugere og hjemløse på værested i Helsingør Kommune. Udføres for Sikringsstyrelsen, 2009-2012.

”Fremme af lighed i sundhed ved udvikling og etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud i almene boligområder” – medlem af projektets følgegruppe med formål at støtte projektets fremdrift. Udføres for Helsingør Kommune, 2009-2010

”Familien i fælles fokus” - et partnerskabsprojekt for etniske minoritetsfamilier i Helsingør Kommune med brug af et helbredsafklarende team efter Odenses HAT-model. Udført for Integrationsministeret, 2006-2009.

”Healthy Inclusion – etniske minoriteter i sundhedssystemet” - et transnationalt forsknings- og udviklingsprojekt, hvor 8 europæiske lande undersøger og sammenligner etniske minoriteters kontakt til og brug af sundhedsfremmende tilbud med det sigte at afdække, hvilke barrierer der står i vejen for brugen heraf, og hvilke initiativer der kan bidrage til at styrke etniske minoriteters integration i forhold til den offentlige sundhedsfremme. Undersøgelsen baserer sig på en ensartet metodeanvendelse og følges af nationale Advisory Boards med eksperter fra både forsknings- og praksisniveauet. Udføres for Europakommissionen, Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), 2008-2010

”Sygehuse fra monokultur til interkulturelle miljøer” – et analyse- og
udviklingsprojekt til fremme af den interkulturelle kompetence og kommunikation på danske hospitaler. Udført for Danske Regioner og Sundhedskartellet i et samarbejde med Foreningen Nydansker, 2006-2008.

“Evaluering af rekrutteringsprojekt for udenlandske sygeplejersker” – et evalueringsprojekt af Region Hovedstadens Arbejdsmarkedsafdelings pilotprojekt af rekruttering af udenlandske sygeplejersker. Udført af Arbejdsmarkedsafdelingen, Region Hovedstaden, 2008.

 

 

Ungestrategier i skole, uddannelse og arbejde

Unge med kurs mod jobmål – et procesforløb for unge dagpengemodtagere under 30 år med sigte på at styrke de unges selvtillid og motivation ift en målrettet jobsøgning. Udført for Københavns Kommune, Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration 2010.

”11. klasse – målrettet kurs mod uddannelse” – en analyse af et flerårigt udviklingsprojekt, som har haft til formål at fremme minoritetsunges faglige, sociale og kulturelle grundkompetencer ved at tilbyde et særligt tilrettelagt undervisningsforløb – 11. klasse - der har været et brobygningsled mellem grundskoleniveauet og overgangen til erhvervskompetencegivende uddannelse. Analysen har dels belyst projektets konkrete erfaringsdannelse og dels sat et bredere fokus på kommuners og jobcentres kontakt og tilbud ift en ungegruppe, der i mange tilfælde befinder sig i en gråzone mellem den beskæftigelsespolitiske, uddannelsespolitiske og integrationspolitiske indsats. Udført for Arbejdsmarkedsstyrelsen og CLAVIS sprog & kompetence 2006-2008.

”Sommerskole – en farbar vej til uddannelse for tosprogede unge” – en opfølgende evaluering af et forsøg med at oprette en sommerskole for etniske minoritetsunge. Projektet har bestået i et særligt tilrettelagt og helhedsorienteret undervisningstilbud, hvor formålet har været at give minoritetsunge med tosproget baggrund mulighed for at ruste sig sprogligt, almenfagligt, kulturelt og personligt til at klare folkeskolens afgangsprøver og/eller at påbegynde erhvervskompetencegivende uddannelse. Evalueringen har sat fokus på de unges læringsproces og vurderet, hvordan den anvendte undervisningsmetode har givet effekt ift den særlige ungegruppe. Udført for Greve Sprogcenter samt Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet 2005.

”Mellem uddannelse og udstødning” – en analyse til kortlægning, effektvurdering og videreudvikling af ungeindsatsen i Vestsjællands amt med det sigte som optakt til strukturreformen at belyse både kvantitative og kvalitative resultater af den hidtidige ungeindsats under AF i Vestsjællands amt med særligt fokus på de unges udslusningsmønstre efter deltagelse i UJF-forløb (uddannelses- og jobforberedende forløb). Målet har været at belyse, hvilke faktorer der i praksis har betydning for de unges uddannelsesmotivation og nyttiggørelse af tilbud under ungeindsatsen – og endvidere at opstille målgruppeprofiler, der kan differentiere ungegruppen i forhold til uddannelsesmotivation såvel som i forhold til indsatsbehov. Undersøgelsen har bygget på en omfattende dataindsamling, der spænder fra kortlægning af de unges forsørgelseshistorik på grundlag af Arbejdsmarkedsportalen til kvalitative interviews efter den dybtgående narrativmetode med unge, der har haft tilknytning til indsatsen i den undersøgte periode fra foråret 2004 til sommeren 2006. Undersøgelsen har givet anbefalinger til den videre organisering og forankring af ungeindsatsen i det enstrengede beskæftigelsessystem. Udført for RAR og AF i Vestsjællands amt 2006.

”Efterkommere på arbejdsmarkedet – fra social arv til mønsterbrud” – et kombineret analyse- og udviklingsprojekt i Roskilde amt med det sigte at bidrage til at forbedre arbejdsmarkedstilknytningen i målgruppen af efterkom­mere fra tredjelande med bopæl i den tidligere Roskilde-region. Analysen har belyst de socioøkonomiske og sociokulturelle årsager, der ligger til grund for efterkommernes aktuelle arbejdsmarkedsstatus og dannet grundlag for udviklingen af kvalitativ typologi over efterkommernes valg af arbejdsmarkedsstrategier ud fra variabler som familiestrategier, skole- og erhvervserfaringer, etnisk tilhørsforhold mv. Herudover har analysearbejdet dannet udgangspunkt for et metodekatalog over vejlednings- og kompetenceafklaringsværktøjer i et interkulturelt perspektiv. Udført for RAR og AF Roskilde, 2003-2004.

”Fra marginalisering til myndigt liv – fra gadedreng til lønmodtager” – en procesevaluering af et EU-finansieret opkvalificeringsprojekt, hvor målet har været at fremme arbejdsmarkedsintegrationen og resocialiseringen blandt unge efterkommere med en kriminel løbebane bag sig. Evalueringen har blandt andet sat fokus på de anvendte afklarings- og motivationsmetoder og endvidere vurderet, hvordan opbygningen af et lokalt partnerskab mellem private og offentlige aktører har indvirket på de unges indslusningseffekt og på lokale virksomheders interesse for at stille praktikpladser og løntilskudsjob til rådighed for de kriminelle eller kriminalitetstruede unge. Udført for Helsingør Turist- og Erhvervsforening, Det lokale Koordinationsudvalg i Helsingør Kommune samt EU-Socialfonden 2002-2003.

”Uddannelsesbroen” – en procesevaluering af et udviklingsprojekt med sigte på at opbygge og teste et forkursus rettet mod sosu-uddannelserne for unge nydanske kvinder med svage skolekundskaber og ikke-faglært status. Evalueringen har fulgt projektforløbet og dels sat fokus på målgruppens opkvalificering i retning af sosu-området – dels vurderet erfaringerne med et tværinstitutionelt samarbejde mellem flere ungdomsuddannelser i Københavns Kommune. Udført for Københavns Ungdomsskole, Københavns Produktionsskole, Københavns Skole- og Ungdomsvejledning samt EU-Socialfonden 2004-2005.

mhtconsult ApS, Torvegade 3, 1.sal, DK-3000 Helsingør, Telefon: +45 49 26 49 24, Telefax: +45 49 26 49 64, E-mail: mht@mhtconsult.dk.