Faglig firmaprofil

mhtconsult ApS er en helhedsorienteret og videnbaseret analyse- og udviklingsvirksomhed, som i hele sit virke har fokus på at fremme integration, mangfoldighed og kompetenceudvikling i arbejds- og samfundslivet. Med udgangspunkt i værdierne om mangfoldighed & medborgerskab favner firmaets faglige profil fire forretningsmæssige søjler:

·    Analysesøjlen

·    Metodesøjlen

·    Kompetencesøjlen

·    Centersøjlen.

Med de fire forretningssøjler spænder firmaet over både praktiske, metodiske og analytiske kompetencer og ydelsestyper. Det giver en særlig mulighed for at skabe synergieffekt mellem egne afklarings- og vejledningsfaglige erfaringer på den ene side - og på den anden side metode-og målgruppeviden fra eksterne opgaver.

 

Det gælder også viden- og metodeindsamling fra afholdelsen af medarbejderkurser i kommuner og uddannelsesinstitutioner mv. Virksomhedens referencer tæller i dag mere end 190 opgavetitler, som i vidt omfang er dokumenterede i analyserapporter, brugskataloger og værktøjskasser.

Firmaet faglige kerneområder og ydelsestyper inden for de fire forretningssøjle

Faglige kerneområder
Forretningssøjler
Ydelsestyper

● Inklusion, anerkendende forebyggelse og radikaliseringsprocesser

● Medborgerskab, forældredeltagelse, frivilligindsats og empowerment

● Læring, uddannelse og interkulturel kompetence

● Mangfoldighed, rummelighed og ligestiling i arbejdslivet

● Sundhed med interkulturelt sigte

● Ungestrategier i skole, uddannelse og arbejde

Analysesøjlen
Analyser, evalueringer og udredninger
Metodesøjlen
Metode-/konceptudvikling, metodedokumentation og opbygning af værktøjskasser
Kompetencesøjlen
Kompetenceudvikling for medarbejdere, kursusudvikling, undervisning, facilitering og proceskonsultation
Centersøjlen
Drift af medborgercenterrosen som ramme om projektimplementering og projektstyring, interkulturelle lokalnetværk og arrangementer, familiebaseret lektiecafé, frivilligindsats og mentorkorps, kompetenceafklaring, vejledning, opkvalificering og socialøkonomisk produktion mv

 

Inden for analysesøjlen evaluerer virksomheden programmer og projekter over hele landet med fokus på beskæftigelse, integration og uddannelse samt virksomhedskulturer og mangfoldighed på arbejdspladser. Virksomheden har udviklet sin egen forandringsteori, der belyser sammenhængen mellem overordnede mål, målgruppebehov, metodevalg, succeskriterier og effekt i vurderingen af aktiviteter og indsatsformer. I vurderingen af beskæftigelsesindsatsens resultater belyses både udbudssiden og efterspørgselssiden, eksempelvis borgernes arbejdsmotivation og arbejdspladsernes evne til at integrere og fastholdelse udsatte målgrupper mv.

 

Inden for metodesøjlen udarbejder virksomheden ”lavpraktiske” metodebeskrivelser, metodekataloger, målgruppeprofiler og værktøjskasser for en bred vifte af kunder i ministerier, kommuner og jobcentre, anden aktører, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt i europæisk sammenhæng via EU-projekter.  

 

Inden for kompetencesøjlen udvikler og afholder virksomheden kompetenceudviklingsforløb, facilitering og proceskonsultation for offentlige og private aktører i indland og udland, for eksempel kurser om læringsstile, interkulturel tilgang til afklaring, vejledning og opkvalificering, håndholdt og kognitivt motivationsarbejde i beskæftigelsesindsatsen, værktøjer til positiv virksomhedskontakt og tværgående samarbejde i praksis, mangfoldighedsledelse, videndeling og organisatorisk læring, strategiarbejde og teambuilding mv.  

 

Inden for centersøjlen driver virksomheden medborgercenterrosen. Centeret har siden 2008 dannet ramme om projekt ”Kvinder med kurs mod beskæftigelse”, et særligt tilrettelagt afklarings- og

beskæftigelsesforberedende forløb for etniske minoritetskvinder i forskellige aldersgrupper og med særlige helbredsmæssige og kompetencemæssige udfordringer.

medborgercenterrosen huser endvidere en lang række lokale netværks- og frivilligaktiviteter med et klart empowerment sigte:

·              En familiebaseret lektiecafé til lektielæsning og dansktræning for både nydanske og danske familier.

·               Tilknytning af personlige mentorer fra centerets mentor- og frivilligkorps.

·                 Pigeklub og foreningsdannelse for unge nydanske kvinder.

·                 Interkulturelle temaarrangementer til fælles debat i lokalområdet.

·                 Projekt Forældreinddragelse med forældreuddannelse og lærerkurser til samlet kvalificering af nydanske børns faglighed, skolegang og læring.

·                Bisidning fra centerets vejledere og frivillige ved møder og samtaler i skoler og kommune.

·                 Introduktion til frivillige tilbud og foreningsliv i lokalsamfundet, bl.a. med sigte på ressourceafklaring i form af en ”fritidspraktik”. 

·                Samarbejde med lokale netværksaktører inden for kultur- og idrætsliv, foreningsliv, institutioner og organisationer.

·                Forsøg med socialøkonomisk produktion som alternativ jobskabelse for etniske minoritetskvinder med manglende tilknytning til det danske arbejdsmarked.

mhtconsult ApS er grundlagt i december 2000. Firmaet er i 2009 og 2010 udnævnt til gazellevirksomhed.

mhtconsult ApS, Torvegade 3, 1.sal, DK-3000 Helsingør, Telefon: +45 49 26 49 24, Telefax: +45 49 26 49 64, E-mail: mht@mhtconsult.dk.