Sammenhæng i indsats og arbejdeProjekt Sammenhæng er et kommunalt beskæftigelsesprojekt for etniske minoritetskvinder i de lavere matchgrupper under Glostrup Kommune. Formålet med projektet er at styrke arbejdsmarkedsparatheden blandt kvinderne ud fra en projektmodel, der bygger på det helhedsorienterede kvalificeringsprincip. Det betyder, at modellen inddrager afklaring af kvindernes forudsætninger, barriererog ressourcer inden for et bredt spektrum af faglighe-der – fra fag-faglige og almenfaglige til socialfaglige, helbredsfaglige og personlige faglig-heder. Under overskriften ”Sammenhæng i både indsats og organisering” gennemføres en evaluering af projektet med hovedfokus på vurdering af og anbefalinger til projektets me-todeanvendelse samt samarbejds- og organiseringsflader.

Evalueringen finansieres af Glostrup Kommune og gennemføres i perioden oktober 2008 – januar 2009.

Kontaktperson: Tine Sørensen, tlf. 49 26 49 62, ts@mhtconsult.dk

mhtconsult ApS, Torvegade 3, 1.sal, DK-3000 Helsingør, Telefon: +45 49 26 49 24, Telefax: +45 49 26 49 64, E-mail: mht@mhtconsult.dk.