2 Kulturer - 1 Arbejde2 Kulturer – 1 Arbejde (2K1A) er et arbejdsmarkedsrettet vejlednings- og kvalificeringsfor-løb for etniske minoritetskvinder. Formålet er at ruste etniske minoritetskvinder, med lille eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, til at blive arbejdsparate og opnå selvforsørgel-se. Dette sker gennem udvikling og afprøvning af et helhedsorienteret vejlednings- og kva-lificeringsforløb, der gennemføres af SydhavnsCompagniet, Settlementerne. Mhtconsult varetager en procesevaluering og -konsultation af projektet med særligt fokus på samspil-let mellem projektets metodebrug og kursisternes udvikling. Evalueringen afsluttes med udvikling af et metodekatalog med teoretiske refleksioner og konkrete redskaber til indsat-sen over for målgruppen. Kataloget udsendes til alle jobcentre i landet.

Projektet finansieres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og gennemføres i perioden januar 2007 – januar 2009.

Kontaktpersoner: Marie Harboe Arnbjørn, tlf. 49 26 49 92, mha@mhtconsult.dk og Tine Sørensen, tlf. 49 26 49 62, ts@mhtconsult.dk

mhtconsult ApS, Torvegade 3, 1.sal, DK-3000 Helsingør, Telefon: +45 49 26 49 24, Telefax: +45 49 26 49 64, E-mail: mht@mhtconsult.dk.