Kerneydelser


Mhtconsult tilbyder konsulentydelser inden for:
 • Evaluering, udredning og forskningsbaserede undersøgelser.
 • Proceskonsultation og facilitering ift projekter og organisationsudvikling
 • Kursusudvikling, kursusafholdelse, coaching og supervision.
 • Projektstyring og projektimplementering.
 • Konceptopbygning, metodeudvikling og værktøjskasser.
Firmaets samlede ydelsesprofil

Kerneområder

Ydelsestyper • Integrationsindsats

 • Mangfoldighedsstrategier

 • Etnisk ligestilling

 • Det rummelige arbejdsmarked

 • Virksomhedernes strategiske og forretningsdrevne samfundsansvar

 • Arbejdsmarkedets strukturudviking

 • Kompetencekrav og kompetenceudvikling


 • Evaluering og udredning

 • Forskningsbaserede undersøgelser

 • Facilitering og proceskonsultation

 • Coaching og supervision

 • Kursusudvikling og undervisning

 • Projektimplementering og projektstyring

 • Konceptudvikling, metodeudvikling og værktøjskasser


  • Klar sammenhæng mellem overordnede programmål og konkrete metoder.

  • Tematisk tilgang og systematik i både dataindsamling, analysearbejde og facilitering.

  • Opstilling af både målbare og tolkningsbare succesindikatorer.

  • Handlingsorientering og operative anbefalinger

  • Helhedsorientering i forståelse af kompetencer og faglighed.   • Kombination af kvantitative og kvalitative metoder.

   • Brug af fokusgrupper og interviewfomer

   • Brug af participatoriske metoder, procesværktøjer og dialogredskaber.

   • Brug af observation.

   • Brug af den kognitive motivationsmetode.

   • Brug af metoder til forventningsafstemning i partnerskaber og tværgående samarbejdsrelationer.

Tematisk tilgang og

handlingsorientering

MetodetrianguleringTematisk tilgang skaber rød tråd i resultaterne

Alle evaluerings- og analyseopgaver opbygges fra starten tematisk, således at der systematisk sættes fokus på relevante problemstillinger og udfordringer i det enkelte projekt eller indsatsområde. Analysetemaerne løber som den røde tråd gennem både dataindsamling, analysearbejde, rapporteringer og anbefalinger.


Som eksempel kan nævnes evalueringer af opkvalificeringsprojekter for ledige borgere. Her er det nærliggende at belyse den kvalificeringsproces, som borgerne gennemgår.

Men samtidig vil det ofte i store projekter med tværinstitutionelle parter være vigtigt at rette søgelyset mod projektorganiseringen og de udfordringer, der opstår, når flere institutionskulturer skal arbejde sammen om den pædagogiske tilrettelæggelse mv.


Den tematiske arbejdsmåde har desuden betydning for valget af metode. Det gælder for evaluerings- og analyseopgaver, hvor der som regel er brug for dels at kombinere en kvantitativ og kvalitativ dataindsamling - dels at variere mellem fokusgrupper, dybdegående enkeltinterviews eller deltagerobservationer mv. Men der kan ligeledes i faciliteringsopgaver være behov for at veksle mellem forskellige procesværktøjer og participatoriske metoder.


Læring og handling i højsædet

Hovedsagen er, at temaopbygningen og metodeanvendelsen har et klart handlingsperspektiv, hvor målet er at nå frem til de bedst mulige løsningsmodeller i den enkelte sag. Det være sig via evaluering, facilitering og proceskonsultation eller via undervisningsforløb mv.


I alle ydelsestyper lægger vi vægt på at sætte læringseffekten i højsædet, og i alle evalueringer ledsages analyseresultater og konklusioner af konkrete og operative anbefalinger og idéforslag til det videre arbejde.


Skema 1 oven for fremstiller firmaets grundprincip om altid at etablere den mest hensigtsmæssige sammenhæng mellem kerneområdet, ydelsestypen, tilgangen og metodevalget i den enkelte opgave.


Aktionsevaluering med løbende læring


Vi tilbyder forskellige evalueringstyper. Valget vil afhænge af konteksten og den funktion, som evalueringen skal udfylde i sammenhængen.

Nogle kunder rekvirerer evalueringen i den afsluttende projektfase med det entydige formål at få vurderet slutresultatet. Men størsteparten af vore mange evalueringsopgaver placerer sig inden for den procesorienterede evalueringstradition, hvor vi følger projekterne eller indsatsområderne "fra vugge-til-grav" princippet. I disse sager indleder vi som hovedregel samarbejdet med en grundig projektbeskrivelse, hvor vi ud fra vores indsigt i indsatsområdet opstiller relevante evalueringstemaer og bidrager med forslag til succeskriterier og resultatmål. Hvis der primært er behov for en ekstern effektvurdering, vil den opsummerende evaluering i mange tilfælde være dækkende. Går behovet mere i retning af en faglig sparring og procesfacilitering, er der grund til at vælge en aktionsevaluering.


Vi har specialiseret os i et særligt evalueringskoncept, som vi kalder aktionsevaluering. Det er et evalueringsbegreb, der ligger i forlængelse af den traditionelle aktionsforskning. Ligesom i forskningen er det idéen med aktionsevalueringen, at evalueringsresultaterne skal kunne reflekteres, omsættes og nyttiggøres undervejs i projektprocessen. Aktionsprincippet indebærer i sig selv, at evaluator spiller en aktiv og udviklingsorienteret rolle i evalueringsprocessen og fremlægger operative idéer og anbefalinger i forhold til de udfordringer, der viser sig gennem projektprocessen.


Aktionsevalueringen hviler på en aktøranalyse, der sikrer, at alle centrale aktørgrupper kommer til orde med deres respektive vurderinger og synspunkter i forhold til den givne indsats.


Vi anvender i aktionsevalueringen en evalueringsmetode, der kombinerer effekt/resultatanalysen med en årsagsanalyse, der kan forklare, hvorfor og hvordan resultaterne er opnået. Det være sig både positive og negative resultater. Idéen er at sikre, at alle resultater bliver nyttiggjort i en konstruktiv og fremadrettet læring. Resultaterne skal ikke kun registreres og tages til passiv efterretning. De skal tværtimod give en aktiv forståelse for, hvorfor og hvordan forskellige indsatsformer og metoder virker i forhold til de pågældende målgrupper. På denne måde danner aktionsevalueringen grundlag for ægte good practice erfaringer, der også kan operationaliseres og mainstreames i andre projekter og sammenhænge.


Når evaluering og facilitering er i følgeskab

Det er kendetegnende for aktionsevalueringen, at evaluator er tæt på processen og varetager en "blandingsrolle" som evaluator, facilitator og proceskonsulent. Evalueringen udgør et "stående udviklingsberedskab", der kan sikre en løbende opmærksomhed omkring de anvendte metoder og samarbejdsformer:


 • Er der skabt den bedste sammenhæng mellem metodebrug og målgruppens behov, eller er det nødvendigt at udvikle nye værktøjer for at optimere resultaterne?

 • Er der skabt ejerskab til partnerskabet blandt alle samarbejdsaktører, eller er der brug for at italesætte gensidig skepsis eller holdningsforskelle i de vejledningsfaglige metoder?

 • Bliver målet om at opbygge et kollektivt læringsrum for etniske minoritetskvinder i praksis bremset af en træg visitationsproces?

 • Bliver forældrene systematisk inddraget og vejledt, når etniske minoritetsunge starter en ungdomsuddannelse, og som de første i familien stifter bekendtskab med det danske uddannelsessystem?

 • Får man knyttet kontakt til etniske minoritetsmiljøer og etniske minoriteters egne netværk, når man skal rekruttere venskabsfamilier til interkulturelle møder i lokalsamfundet?

 • Er der brug for en fælles interkulturel træning blandt projektparterne?

 • Er det en god idé at gøre lektiecaféerne til et fælles læringsrum for børnene og deres mødre?

 • Kan begrebet om "ghetto-habitus være med til at styrke professionelles forståelse for, hvordan marginaliseringstruede minoriteter bliver motiveret for både arbejde, medborgerskab og positiv identifikation med det omgivende lokalsamfund?

 • Kan familiekontrakter efter Helsingørmodelle give grobund for, at minoritetsfamilier aktivt tilslutter sig familiecentre? Osv.osv.


Det er eksempler på problemstillinger, som kan blive synliggjort gennem den procesorienterede tilgang, og som samtidig kan danne udgangspunkt for løbende tilpasninger og forbedringer. Evaluator vil facilitere denne synliggørelse. Men forandringerne og forankringen af de gode praksiserfaringer ligger hos projektets aktører.


At skabe mening og sammenhæng mellem mål og metoder

Når vi evaluerer og faciliterer projekter og målgruppeforløb, anvender vi i mange tilfælde en særlig beskrivelsesmodel, der kan anskueliggøre sammenhængen mellem mål og konkrete metoder. Beskrivelsesmodellen, som er vist i det nedenstående skema 2, skal ses som et hjælperedskab, der kan støtte målformuleringen og valget af projektstrategi og metoder. Beskrivelsesmodellen kan være med til at sikre, at projektaktørerne sammen med evaluator hele tiden fastholder blikket på indsatsens overordnede mission og mål - og lægger en projektstrategi, som systematisk tager sigte på at opfylde disse mål.


I skemaet er givet et eksempel på, hvordan modellen kan fungere. Her handler det om en konkret indsats over for etniske minoritetskvinder, hvor missionen er at give kvinderne andel i ligestilling og velfærd på lige fod med etniske danske kvinder. Målet er at skabe en helhedsorienteret integration, som både har sigte på den samfundsmæssige og arbejdsmæssige integration. Det skal ske gennem en empowerment strategi, der øger kvindernes tilhørsforhold gennem netværksdannelse i lokalsamfundet. Strategien udmøntes i praksis gennem en række metodiske principper og konkrete læringsmål og metoder. Gennem beskrivelsesmodellen etableres der herved en tydelig sammenhæng fra den øverste mission til den "lavpraktiske" projektaktivitet - og dermed også mellem policymål og konkrete resultatmål.


Kurser efter skræddersyet tilsnit


mhtconsult tilrettelægger kurser af kortere eller længere varighed inden for en række integrations- og mangfoldighedsfaglige temaer. Det gælder inspirationsoplæg såvel som kursus- og supervisionsforløb, der inddrager både teoretisk viden og praktiske øvelser og dialogværktøjer mv.


Mhtconsult tilbyder et modulopbygget kursussystem, der giver rekvirenten mulighed for at vælge både omfang og faglige delelementer i skræddersyede kursusforløb.


Modulsystemet er for det første opbygget efter en faglig progression, hvor det metodiske og begrebsmæssige faglighedsniveau stiger i både bredde og dybde fra trin til trin. Jo længere varighed, desto mere indgående metodetræning og desto flere metodiske øvelser. Modulsystemet består af 5 faglighedstrin:

Trin 1: oplæg/foredrag (min. 1 time)

Trin 2: introduktion (min. 1 kursusdag)

Trin 3: grundtræning (min. 2 kursusdage).

Trin 4: videregående træning (min. 4 kursusdage).

Trin 5: opfølgende træning (min. 1 opfølgningsdag).

Trin 6: opfølgende supervision (min. 4 kursusdage).


Modulsystemet er for det andet opbygget efter en tematisk differentiering, hvor delelementer fra det ene tema kan sammensættes med delelementer fra andre temaer på forskellige faglighedstrin efter rekvirentens ønske og behov.

Modulsystemet indbefatter en bred vifte af faglige temaer, eksempelvis: • "Kommunikation med klare mål og motiver".

Om brugen af forskellige samtale- og kommunikationsteknikker i myndighedsudøvende funktioner.


 • "Fra modstand til motivation"

Om brugen af kognitive og coachende motivationsteknikker som led i en barrierebearbejdelse, værdiafklaring og empowering af borgerens ressourcer og positive handlekraft.


 • "Det interkulturelle møde - fra problemfelt til positiv udfordring

Om myter og realiterer bag kulturforskelles betydning samt metoder til håndtering af kulturrelaterede udfordringer i samtaler og sagsbehandling.


 • Den håndholdte indsats - et behov for både borgere og virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Om brugen af forskellige metoder og værktøjer i den helhedsorienterede og "håndholdte" indsats, herunder virksomhedssamarbejde og jobpakker i praksis, familiebaserede jobplaner og tværsektorielt samarbejde samt helheds- og ressourceorienteret kompetenceafklaring.


 • Målgruppe mellem matchgrupper og mangfoldige profiler

Om kendetræk ved den tilbageværende målgruppe af etniske minoritetskvinder og brugen af helhedsorienterede metoder, hvor inddragelsen af den hele livs- og familiesituation kan effektivisere beskæftigelsesindsatsen over for kvinderne


 • "Fra sidemand til mentor".

Om brugen af metoder og værktøjer i mentorfunktionen og om forskellige mål og funktioner i hhv den jobbaserede og sociokulturelle mentorrolle samt praktiske rammer for dannelsen af mentornetværk og venskabsfamilier mv.


 • "Læring med værdi for hele organisationen".

Procesforløb og procesværktøjer til opbygning af fælles værdier, strategier, kvalitetsmål og kompetencegrundlag i organisationen.


mhtconsult ApS, Torvegade 3, 1.sal, DK-3000 Helsingør, Telefon: +45 49 26 49 24, Telefax: +45 49 26 49 64, E-mail: mht@mhtconsult.dk.